Viktig melding

Boplikt og driveplikt

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer.

Mer informasjon om boplikt finnes på landbruksdirektoratet.no

Driveplikt og jordbruksareal

Jordloven slår fast at all dyrket jord skal holdes i hevd. Det betyr at arealer som er dyrket skal vedlikeholdes og høstes. Driveplikten kan oppfylles ved at du driver jorda selv, eller at du leier den ut til en aktiv gårdbruker ved å inngå en leieavtale på minimum 10 år. En slik avtale svekker ikke dine rettigheter som eier. Uansett hvor lenge leieforholdet varer har du fortsatt full eiendomsrett. 

Reglene om driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksareal, og varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Du kan finne kart som viser din eiendom på gårdskart hos NIBIO.


Hvordan kan driveplikten oppfylles

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda i stedet for å drive den sjøl. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie må være skriftlig, og kan ikke sies opp uten at leier misligholder avtalen. Avtalen skal i tillegg føre til driftsmessige gode løsninger. Av hensyn til klima og miljø oppfordres du til å inngå avtale med foretak der avstandene er kortest mulig.

I sameier har hver enkelt sameier ansvar for at driveplikten overholdes.
Statsforvalteren i Nordland har utarbeidet skjema for leieavtale (DOC, 42 kB).
Du kan lese mer om driveplikten i vår brosjyre om driveplikt (PDF, 5 MB) og på landbruksdirektoratets nettside.


Søknad om fritak fra driveplikt

For å få fritak for driveplikten, må du sende begrunnet søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig fritak. Det kan også stilles vilkår for fritaket. Er du ny eier av en landbrukseiendom, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort.

Kriterier ved behandling av søknad om fritak:

  •          Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  •          Arealets størrelse  og avkastningsevne
  •          Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
  •          Søkerens livssituasjon

Driveplikt og fritak for driveplikt er omhandlet i jordlova §§ 8 og 8a.

 

Brudd på driveplikt

Dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan kommunen etter jordloven § 8 tredje ledd gi pålegg om å leie bort jord for en periode av inntil 10 år, at jorda skal plantes til med skog, eller at det skal gjennomføres tiltak av hensyn til kulturlandskapet.

Statsforvalteren kan etter jordloven § 20 pålegge tvangsgebyr dersom bestemmelsene i § 8 ikke overholdes.


Prosjekt

Kommunen har ansvar for oppfølging av driveplikten, og har nå startet et prosjekt med fokus på informasjon og veiledning om driveplikten (PDF, 626 kB). Vi vil legge vekt på at det blir inngått gode avtaler. Det ideelle er avtaler der avstanden mellom leieareal og leietakers driftssenter er kortest mulig.

Dersom du har en muntlig avtale eller en eldre avtale som er gått ut, anbefaler vi at du tar kontakt med gårdbrukeren for å lage en ny skriftlig avtale. Det kan være en fordel å få utarbeidet en kort skriftlig beskrivelse av tilstanden på jorda, og bli enig med leier om eventuelle tiltak for å forbedre arealet. Dette kan være tiltak som drenering, kalking, fornying av eng, vedlikehold av gjerder. Dersom leietaker ikke driver arealene slik det er avtalt er det grunnlag for å si opp avtalen. Ut over dette skal avtalen ikke kunnes sies opp.

I vårt prosjekt har vi valgt å starte med å henvende oss til eiere av landbrukseiendommer i området hvor vi har noen av de beste jordbruksarealene. Dette er gårdene Bø, Rise, Vold, Kvervelåsen, Farstad, Opdøl og Ostad. De andre 12 områdene vil bli fulgt opp etter hvert.

Trenger du bistand til leieavtaler?

Både leiere og eiere av jord kan ha spørsmål og behov for informasjon knyttet til inngåelse av leieavtaler. Vestvågøy kommune var først ute i landet med en studie der vi så på om tilrettelagte møter mellom eiere og leiere av jord kunne være en bedre måte å ivareta alle parters behov på. Studien følges nå opp på nasjonalt nivå.

Kunne du tenke deg til å være med på et tilrettelagt møte? Det gir mulighet til å drøfte forhold nettopp du opplever som viktig å avklare og få svar på. Er du interessert i å vite mer, klikk her...

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38
Marit Annie Larsen
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 76 05 61 33