Viktig melding

Kommuneplan

  • Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument
  • Den gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel

Når ble gjeldende planer vedtatt

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2017. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt våren 2020.

Handlingsplan og økonomiplan oppdateres årlig, og har et fireårsperspektiv. 

Plandokumentene 

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 (PDF, 10 MB)

Kommuneplanens handlingsdel: Handlingsplanen

Plankart Kommuneplanens arealdel (PDF, 12 MB)

Bestemmelser Kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB) 

Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB)

Hva er kommuneplanenes samfunnsdel?

Kommuneplanenes samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Dette styringsdokumentet skal gi retning for Vestvågøys utvikling.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal også ha en arealstrategi, som følges opp i kommuneplanens arealdel.

Vestvågøy kommune har satsingsområder, som kommuneplanens samfunnsdel angir mål og strategier for. Områdene er By-, tettsted- og bygdeutvikling; Oppvekst; Helse og omsorg; Næring og verdiskaping; og Utviklingskommunen. I kommunedelplanene for Oppvekst, Helse og Omsorg, Næring og Kultur er disse strategiene utviklet videre.

Kommunedelplanene i Vestvågøy kommune

Planen konkretiseres i en fireårig handlingsplan, som sees i sammenheng med kommunens økonomiplan.

Vestvågøy kommune har valgt å samle handlingsplan, økonomiplan og budsjett i et samlet dokument. Dette er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Handlingsplanen med økonomiplan og budsjett viser kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår, den spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling.

Handlings- og økonomiplan for Vestvågøy kommune

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Den skal angi viktige hensyn som skal ivaretas, og hvilke areal som kan bebygges.

Arealdelen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Kontakt

Eva-Mari Rahkola
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 97 17 86 65