Viktig melding

Klima, miljø og energi

I Vestvågøy kommune er bærekraftig utvikling et overordnet prinsipp i alt vi  gjør. Dette betyr at klimaplanlegging er viktig for utviklingen av kommunesamfunnet fremover. 

kommunedelplan for klima, miljø - og energi - 2023-2030 - Vestvågøy kommune

Kommunedelplan Klima, miljø – og energi 2023-2030 med handlingsdel ble vedtatt av Vestvågøy kommunestyre i møte den 9. mai 2023 som sak KS-032/23.

 

Hovedmålet med kommunedelplanen er å legge en strategisk plan for å redusere klimagassutslipp i Vestvågøy kommune med 50 % fram til 2031, basert på 2019 utslipp.

Innhold i planen

En kommunedelplan for klima, miljø - energi , er en strategisk plan og skal tydelig svare ut hvordan Vestvågøy kommune, som organisasjon og samfunn skal jobbe målrettet for å redusere direkte klimagassutslipp. Kommunedelplanen er en strategisk plan og vil legge føringer og premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

Det er satt følgende hovedmål for Vestvågøy kommunenes klima, miljø - og energiarbeid frem mot 2030:

 • Vestvågøys kommunes totale klimagassutslipp (samfunnet) skal reduseres med 50 % i forhold til 2019-nivået innen 2030.

I tillegg til utslippsmålet, ble 10 av 11 hovedmål, med tilhørende strategier og tiltak (beskrevet i handlingsdelen) vedtatt, utenom Arealbruk – balansert arealforvaltning:

Skal vi stanse tapet av naturmangfold må arealforvaltningen bli mer balansert. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og følge arealplanen for utbygging. Utbygging skal løses på arealer som er avsatt til bebyggelse. Ved dispensasjoner reduseres tilsvarende areal avsatt til utbyggingsformål, i revisjonen av kommuneplanens arealdel.

 • Arealbruk
 • Veitrafikk
 • Sjøfart
 • Landbruk
 • Forbruk og avfall
 • Klimarisiko – og tilpasning
 • Næringsliv
 • Klimakommunikasjon og kunnskap
 • Energi og elektrifisering
 • Barn og unge
 • Vestvågøy virksomhet

Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Vestvågøy kommune. I tillegg forutsetter et tett samarbeid med hovedaktører innen landbruk, avfallsaktører, næringsliv, skoler og kraftleverandører.

Målsettingene, med tilhørende strategier og tiltak vil utgjøre kommende klimabudsjett – og tas inn i  budsjett - og økonomiplanprosesser, for å sikre gjennomføringen av tiltaksdelen.

Planbeskrivelse, handlingsdel og vedlegget: «kort om klima», er oppdatert etter vedtak i kommunestyret og tema arealbruk, med tilhørende mål og strategier.

Kort om Klima 160523 (PDF, 5 MB)

Planbeskrivelse 150523 (PDF, 4 MB)

Handlingsdel KME150523 (PDF, 949 kB)

Interkommunalt klimanettverk i Lofoten

Vestvågøy kommune har de siste to åra vært aktiv i det interkommunale klimanettverket i Lofoten, som består av alle de seks Lofotkommunene. Nettverket er støttet av Klimasatsmidler.

Se søknad og tilsagnsbrev på hjemmesidene til Miljødirektoratet

I 2019 jobbet nettverket frem et kunnskapsgrunnlag som alle kommunene kan benytte i rullering av klimaplan, som i alle Lofotkommunene er fra 2010. Rapporten viser kommunenes utslipp fordelt på ulike samfunnssområder og kilder, hvilken klimarisiko Lofoten står overfor, og hvilke utslag av klimaendringer som krever tilpasninger i regionen. 

Kunnskapsrapport klima Lofoten interkommunale nettverk 2020 (PDF, 8 MB)  

Nettverket samlet på Røst i juni 2019 i anledning Lofotrådsmøte. Berit Kristoffersen

 

 

 

 

 

Nettverket har et nært samarbeid med Lofotrådet og Lofotkraft (som har satsingen De grønne øyene), Universitetet i Tromsø, og klimanettverket i Vesterålen. Gjennom sistnevnte har klimarådgiver Robert Svendsen fra Andøya bidratt med analyser og forslag til tiltak for alle Lofotkommunene, basert på nettverkets kunnskapsrapport (se lenke til analyse og forslag for Vestvågøy i lenke under).

Klimagrunnlag. Vestvågøy kommune (DOCX, 146 kB)

Når Vestvågøy kommune nå skal lage klima- og energiplan, blir nettverkets fokus på klimaregnskap og klimabudsjett viktig for at planen skal føre til effektive tiltak og tydelig ansvarsplassering.

På denne siden vil kommunen publisere nytt fra planprosessen, som skal vare frem til høsten 2021.