Viktig melding

Nyhetsbrev uke 19/23

Ha ei fantastisk helg og en god 17. Mai!

På nasjonaldagen 

Av: Trond Handberg, fungerende enhetsleder Kultur

Bildekollasj: Sigve Olsen Lofot-Tidende/Laagstein

Tidsrammen for fellesarrangementet for Vest-Lofoten på Leknes vil se slik ut:

16:45: Kjøretøyparade fra Lekneshallen
17:00: Borgertog og russetog fra Lekneshallen
18:00: Seremoni på Rådhusplassen – med:

 • Hovedtale
 • Russetaler
 • Avsynging nasjonalsangen
 • Musikkinnslag

Oppfordrer spesielt til deltakelse i borgertoget, og for lag og foreninger som stiller endrer vi litt på konseptet «fanetastisk». Nå gjør vi det slik:

 • Alle lag og foreninger som stiller i borgertoget under egen fane/plakat kan vinne kr 5.000 etter loddtrekning
 • Loddtrekningen blir del av seremonien på Rådhusplassen
 • Beløpet trengs ikke å gis til et godt formål, da laget/foreningen er et godt formål i seg selv
 • Grupperingen må stille med minst 10 personer
 • Forhåndspåmelding er påkrevet, med frist 15. mai, slik at togorden kan fastsettes og tilsendes lagene

Lofotposten har lagt ut 17. Mai-programmene for hele Lofoten i åpne nyhetsartikkel.

 Sandsvalebygg Uttakleiv

Av: Birdlife Norge, Lofoten Lokallag, Johan Sirnes

I et sandtak i en flygesandvoll på Uttakleiv etablerte det seg en koloni med sandsvaler i den loddrette skjæringen. I forbindelse med at grendelaget skulle utvide parkeringsområdet ble det spørsmål om hvordan man skulle ta hensyn til sandsvalene. Birdlife Norge Lofoten lokallag (på daværende tidspunkt het vi Norsk Ornitologisk Forening, Lofoten lokallag) kom da med et innspill hvor vi foreslo et gjerde rundt lokaliteten og et skilt hvor folk ble bedt om å ikke forstyrre svalene.

Dette ordnet grendelaget på en meget god måte i 2019 (Bilde 1, 5/7-2019, videre tekst følger bildeserien nedenfor.)

Den lille, gode hjelperen på stranda

Av: Sigve Olsen

Som en oppfølging av bilderapporten fra Birdlife Norge tok vi en prat med Eldar Stig Andersen om deres engasjement rundt å ta vare på sandsvalekolonien på Uttakleiv.

Naturlig erosjon og fuglenes graving i sandbanke gjennom flere år gjør at hekkeplassen med tiden vil forsvinne av seg selv. Uttakleiv grendelag ønsker å hjelpe naturen å bevare denne unike hekkeplassen ved å sikre området og bidra til at erosjonsskadene avtar.

En voksen utgave av den 12-23 cm lille fuglen spiser ca 1000 innsekter i løpet av en dag, og de om lag 140 individene som hekker i sandbanken tar da for seg av 140.000 fluer, som blant annet koser seg i tanga på stranda. Dette påvirker nok i stor grad også trivselen til dyr og mennesker i området.

Andersen forteller at det er med spenning de venter på innflytting i sandbanken hvert år, som de siste 5 årene har vært mellom 18. og 22. mai. - I år håper vi at de kommer på 17. mai slik at vi kan flagge for fuglene. Vi er spent på om de vil sette pris på tilretteleggingen og de nye "leilighetene".

Når vi kommer til 18. - 20. august flytter den lille, gode hjelperen ut og 300 - 400 individer flyr sørover, over Alpene,  over Middelhavet og til Afrika, hvor de har sitt vinteropphold. - Det er fantastisk at denne lille skapningen har Uttakeiv som sommerresidens og klarer den lange turen frem og tilbake, tilføyer Andersen.

På mange måter kan en si at menneskelig tilstedeværelse er det som sikrer hekkeplassene til denne arten. De blir da også en del av kulturlandskapet på Uttakleiv som det må tas vare på.

Les mer om den sårbare arten Riparia riparia i Artsdatabasen...

 Optimisme i Nusfjord

Att: Sigve Olsen

Vest-Lofoten næringsforening hadde invitert reiselivsnæringen i Vest-Lofoten til møte i forkant av sommersesongen. Fra overnattingsbedriftene som deltok på møtet fikk vi høre at de ser svært lyst på sommersesongen, med gode bookinger fra midten av mai til oktober. Destination Lofoten kan bekrefte denne trenden i Lofoten og det er særlig utenlandske besøkende som har vært tidlig ute med bestillinger. Det er grunn til å tro at det norske markedet også kommer, men det er nok noe mer avventende, kanskje i håp om en styrket krone og bedre kjøpekraft for en potensiell sydenferie. Slik den økonomiske situasjonen er, vil situasjonen nok holde seg og vi kan da også regne med det blir tett med bobiler langs veiene, kanskje flere enn i 2022, som var et toppår for denne gruppen besøkende.

På programmet denne ettermiddagen i vakre Nusfjord var det fire innledere; Bjørg Elin Kärn på vegne av lokalmatnettverket LofotenMat SA, Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten, June Remmen for turistinformasjonene på Leknes, Ramberg og Reine og Arne H. Reiersen i Vest-Lofoten Næringsforening.

Lokalmatnettverket LofotenMat er i en fase hvor det er behov for å tenke nytt rundt organisering, medlemsengasjement og finansiering. Det jobbes aktivt med dette i styret og innleid daglig leder for nettverket, Bjørg Elin Kärn, fortalte at de i disse dager ventet på svar fra Innovasjon Norge om støtte til et større prosjekt under ordningen "Bedriftsnettverk

Reiselivssjef Line Renate Samuelsen fortalte om destinasjonsselskapets fokus på å få mer trafikk i skuldersesong samt mersalg til turister som allerede er i Lofoten sommerstid. De kommersielle overnattingsstedene har 92% belegg på sommerstid, men har god plass vår, høst og vinter.  Sammen med regionene Harstad/Narvik/Ofoten/Vesterålen og Avinor har de jobbet mot flyselskaper med mål om å få direkterute (rutefly) Evenes - Tyskland. Finnairs rute Helsinki - Bodø i sommer er blant annet kommet til som følge av visningstur til Lofoten.

Destination Lofoten: Sammenligning belegg kommersielle overnattingssteder 2022 med 2019.

Samuelsen informerte også om arbeidet med re-sertifisering av Lofoten som Bærekraftig reisemål, og understreket at det er kommunene som har denne sertifiseringa og som skal revideres. Ett særskilt punkt som inngår som målepunkt/indikator i sertifiseringen er om det finnes en etablert og tydelig reisemålsledelse for Lofoten. Dette er også et meget sentralt tema i Reisemålsutvalgets rapport NOU 2023:10 som ble fremlagt av utvalgets leder Trine Skei Grande 30. mars i år. Hvordan dette skal organiseres i Lofoten vil det arbeides med fremover. Relatert til NOU'en så er Lofoten ikke på linje med utvalget når det gjelder organisering av besøksbidrag (NOU rapport pkt. 7), hvor det blant annet foreslås nasjonal innkreving og fylkeskommunal fordeling av midler og hvor kommunene må stå som søker. Det vil gis et høringssvar som peker på at dette vil bli en sentralstyrt, byråkratisk og dyr ordning som vil  kunne resultere i "småpenger" til besøkstunge områder som f.eks. Lofoten.

June Remmen er daglig leder av turistinformasjonen på Leknes og er ansatt i Steinbiten Drift AS som har driftsavtale med Vestvågøy kommune. Hun har også ansvaret for driften av turistinformasjonene på Ramberg og Reine gjennom "The Lofoten Store". June fortalte om driftskonseptet i utsalgene som i stor grad baserer seg på egne produkter/brand, for å kunne få en lønnsom drift. Hun fremhevet at i tillegg til den infoen turistene får via informatørene har også reiselivsbedriftene mulighet til å promotere seg gratis via skjerm i butikk og brosjyremateriale, etter definert størrelsesformat. 

Sist post på programmet var informasjon fra Arne H. Reiersen om rekrutteringsprosjektet til utdanning innen kokk- og servitøryrket. Det jobbes mot elever i på barne- og ungdomsskoler og det planlagt program for lærere i Mat og Helse, i tillegg til andre motivasjons- og opplæringstiltak. Det er et skrikende behov for faglært arbeidskraft på dette området og det situasjonen blir ikke lettere av at det for 2023-2024 ikke er nok søkere til at det blir opprettet VK2 tilbud på Restaurant- og matfag ved Vest-Lofoten videregående skole. Dette er en alvorlig problemstilling for reiselivet i Lofoten og prosjektet støttes økonomisk av Vestvågøy kommune.

De fremmøtte bedriftene diskuterte til slutt hva som skal til for at flere i reiselivet tar seg tid til å møte kolleger i bransjen på slike møter. Oppmøtet må karakteriseres som svært svakt i forhold til antall reiselivsbedrifter i Vest-Lofoten. Det var bred enighet om at samarbeid er nøkkelen til suksess, og næringsforeninga vil fortsette å ta initiativ til å skape relevante møteplasser for reiselivsnæringa.

 Noe over midt på treet

Av: Sigve Olsen

Overskriften karakteriserer ikke frokostmøtet for næringslivet i Fryseriet onsdag denne uka, for det var helt topp, men det er omtrent der Vestvågøy kommune havner blant Norges kommuner i rapporten "Regionenes kamp" som ble presentert av Audun Løkse i WSP.

Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy kommune sammen med WSP Leknes hadde invitert politikere og næringsliv til frokostmøte for å dele funnene i WSP's rapport om hvor hvor robust og rigget for framtiden og videre utvikling kommunene i Norge er. Indikatorene som er brukt i denne rapporten er:

 • Demografi
 • Arbeidsmarked
 • Utdanning
 • Økonomi og næringsliv og
 • Bærekraft og klima

Innledere på seminaret var ordfører Anne Sand, Eivind Edvardsen fra WSP Leknes, Audun Løkse i WSP Samfunnsutvikling og kommunedirektør Morten Dyrstad.

Kommunene har ulike forutsetninger for å lykkes, dels pga. geografisk beliggenhet, størrelse og næringsgrunnlag. I «Regionenes kamp» er det derfor valgt å dele kommunene inn grupper med samme forutsetninger for å gi et bedre sammenligningsgrunnlag.

I Lofoten er Vågan og Vestvågøy i kommunegruppe C1 - Minst 5 000 og mindre enn 20 000 innbyggere, med bystatus. Rangeringen etter robusthetsindeks for denne gruppen er:

 1. Frogn 119
 2. Time 105
 3. Ulstein 104
 4. Strand 103
 5. Stord 101
 6. Vågan 99
 7. Notodden 92
 8. Ørland 90
 9. Hadsel 90
 10. Vestvågøy 89

Flakstad (C2) og Moskenes (D4) ligger i nederste del i sine kommunegrupper

Løkse hadde i sin presentasjon åpnet for spørsmål og innspill til bruk av indikatorer for robusthet. Salen brukte denne muligheten, og det ble spesielt pekt på at myke verdier som kultur og natur ikke var måleparameter. En annen kritikk var at rapporten har et for tradisjonelt og snevert syn på måling av kompetanse, som ikke tar opp i seg arbeidsrelatert fagkompetanse som en typisk finner i vårt område, særlig innen fiskeriene.

Kommunedirektøren understreket at det ligger muligheter ved at næringslivet er involvert og mer synkronisert i forhold til planarbeidet i kommunen. Han peker spesielt på at samfunnsplanen nå skal revideres, og sammen med arealplanen vil disse peke på de store utviklingslinjene i kommunen fremover. 

Det finnes mange ulike analyser og rangeringer av Norges kommune, men det som er interessant er hva man bruker denne kunnskapen til. Det er positivt at en av medlemsbedriftene i Vest-Lofoten næringsforening ønsker å bidra og bruker av sin kunnskap og tid til å dra i gang prosess som kan være med på å skape positiv utvikling i kommunen.

Samarbeidspartnerne for dette frokostseminaret vil følge opp dette videre.

Lofotrådet bidrar med faglig påfyll

Av: Thomas Thomassen

Torsdag 4 mai inviterte Lofotrådet til første fysiske samling for et interkommunalt kompetanseløft om klimatilpasning med tema overvannshåndtering på Meieriet kultursenter på Leknes. Overordnet formål er å bygge kompetanse klimarobust kommunal planlegging, og til helhetlig kunnskapsbygging innenfor klimatilpasning og klimarisiko. Det var totalt 20 deltagere på denne samlingen.

Deltagerne orienteres om reglene for "påstand-spillet" av Lene Rostad fra RKK Lofoten. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på denne delen av fagsamlingen. Thomas Thomassen

I forkant av dette hadde var det gjennomført et digitalt mini-kurs innen ROS analyse. Her deltok 18 deltagere fra ulike Lofotkommuner. Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltagerne i følge med denne opplæringen hvor man samarbeidet med deltagere fra andre Lofotkommuner. I opplæringen ble det fokusert på bortfall av kritisk infrastruktur som veiforbindelse, og det syntes som om at tema passet fint for å lære mer om ROS.

Prosjektet er en pilot for å finne egnet metode, verktøy og praksis for kompetansebygging gjennom fag opplegg, interkommunal samhandling og erfaringsutveksling som nøkkelverktøy. Temaet overvann ble stemt frem av alle Lofotkommunene og ble valgt som tematikk for samlingene.

Gjennom dagen ble det satt fokus på vannets kretsløp og de endringene vi kan forvente som følge av endret klima, hva som kreves av kommunene når det gjelder krav til overvannshåndtering. Det ble gjennom gruppearbeid delt erfaringer på tvers av Lofotkommunene.

Det ble jobbet spesielt bra i denne gruppen med (fv) Sindre Trefall fra Vestvågøy kommune, Elin Sie fra Flakstad kommune, Maren Lundhaug fra Lofotrådet og Markus Johnsen fra Vågan kommune. Thomas Thomassen

Neste samling blir avholdt 15. juni. Det skal jobbes i grupper i forhold til forberedelsene fram mot denne samlingen.

Enhetsleder takkes av

Av: Thomas Thomassen

Bente Anita Solås ble gitt oppmerksomhet torsdag i denne uken av en stor forsamling av ansatte i Helse og mestring. Det ble noen fine taler, og god stemning over kaffe og kake i kommunestyresalen. Bente Anita er kjent for mange som enhetsleder for Åpen omsorg, Hjemmesykepleie, leder av psykososialt kriseteam og som lokalpolitiker i Vestvågøy kommunestyre. Hun kom til kommunen i 2013 etter å ha vært personalsjef hos Fylkesmannen i Nordland. Mens hun var i Bodø ble hun valgt inn i fylkestinget og fungerte der som gruppeleder for Høyre. 

Den avtroppende enhetslederen her sammen med et knippe av sine nærmeste medarbeidere. Fv. Ann-Kristin Danielsen, Bente Anita Solås, Frid Pedersen, Bente Anette Hansen og Elisabeth Andersen. Thomas Thomassen

Solås kunne fortelle at hun har hatt det fint i kommunen. Hun skryter av lederteamet rundt seg, og opplyser om gode kolleger og samarbeidspartnere på alle nivå. Hun er godt tilfreds med å ha kunnet være med på å tilrettelegge for gode tjenester til innbyggerne. Det nevnes samtidig at hun går av etter å ha levert godt på budsjett i form av et velkomment underforbruk.

Bente Anita skal gå over til arbeid for Moskenes kommune. Der skal hun være prosjektkoordinator for et prosjekt kalt "bærekraftig Moskenes". Vi takker en energisk og dyktig enhetsleder for tiden i Vestvågøy kommune, og ønsker henne lykke til i nabokommunen!

Utfordrende fastlegesituasjon også i Vestvågøy

Kommunalsjef Turid Amundsen informerer om fastlegesituasjonen i Vestvågøy. Sigve Olsen

På landsbasis står over 150.000 nordmenn uten fastlege, og pasienter fortviler. Også i Vestvågøy opplever vi fastlegekrisen. Situasjonen er utfordrende og det jobbes med å finne løsninger hos oss. 

Les informasjonen som er gått til innbyggerne her...

Status koronavaksinering i Vestvågøy

Av: Hilde Holand, fagutvikler demens

Hilde er et kjent fjes i koronasammenheng og hun kan fortsatt smile for god oppslutning om den kommunale re-vaksineringen.

3. mai var siste kommunale vaksineringsdag for vårens oppfriskningsdose. Det er fortsatt mulighet for koronavaksinering på Apotek 1 Origo.  

Det har vært gjennomført vaksinering på rådhuset to dager ukentlig over tre uker og ca 30 personer i snitt har daglig vært innom her for å få sin oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte at personer i aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere, hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose, burde vaksineres med en oppfriskningsdose denne våren.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at det vil komme en anbefaling om ytterligere en ny dose til de eldste til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at det skal kunne gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen, bør du oppsøke vaksinasjonstilbudet på Apotek 1 Origo så snart som mulig.