Viktig melding

Informasjon til deg som mangler fastlege i Vestvågøy kommune

På landsbasis står over 150.000 nordmenn uten fastlege, og pasienter fortviler. Også i Vestvågøy opplever vi fastlegekrisen. Vi beklager situasjonen og jobber med å finne løsninger hos oss. 

Turid Amundsen, kommunalsjef Helse og mestring Sigve Olsen

Vestvågøy kommune har i dag 14 leger som ivaretar fastlegeordningen i vår kommune (legekontor, legevakt, helsestasjon, sykehjem m.m). Det er ingen ledig plass på noen lister og vi har over 750 personer som står på venteliste hos våre leger. Dette betyr at det ikke er kapasitet til å bytte lege om man ønsker det. Kommunen har også et ansvar for å ivareta innbyggere som ikke står på fastlegeliste, for eksempel flyktninger, besøkende og turister. Dette ansvaret ligger utenfor det som fastlegeforskriften pålegger oss, men kommunen jobber med å finne løsninger for å ivareta også dette.

Per i dag er det for høyt press på våre legekontor, og vi vil framover ha liten eller ingen kapasitet til å håndtere pasienter med alminnelige behov som ikke står på noen fastlegeliste.

  • Ved øyeblikkelig hjelp-behov som alvorlige livstruende symptomer eller alvorlige skader, ring 113.
  • Legevakten er åpen fra 15.00 – 08.00 hverdager og hele helger for akutt sykdom og skade. Det er ikke lege ved legevakten på dagtid. Legevakten kan ikke benyttes for reseptfornyelse eller forlengelse av sykemelding.
  • Beredskapsvakt på dagtid ivaretas av leger i kommunen. Dette er for å yte helsehjelp til de som oppholder seg i kommunen, og gjelder kun for akutte tilstander og skader.
  • De pasienter som har oppfølging ved sykehus eller hos privat spesialist kan forsøke å få hjelp til nødvendige resepter der.
  • Fastlegene kan ikke pålegges økt antall pasienter ut over det de har avtalt på sin fastlegeliste. Noe kan disse kanskje være behjelpelige med, men det blir etter en streng faglig vurdering prioritering av hva som er livsnødvendig.
  • I sommerferien har også leger ferie og fri. Da blir belastningen på de gjenværende ekstra stor, og det ønskede tilbud er sterkt redusert. Det betyr igjen at man må prioritere ut fra medisinsk faglig skjønn.
  • Helsesekretærer står i første linje, og har svært travle og stressende dager med mange henvendelser. Vi ber om at frustrasjon over situasjonen ikke belastes dem, og at du fatter deg i korthet om du ringer.
  • Kommuneoverlegen kan ikke avhjelpe den enkelte pasients behov.

Bakgrunn for situasjonen

På landsbasis står over 150.000 nordmenn uten fastlege, og pasienter fortviler. Også i Vestvågøy opplever vi fastlegekrisen. Mange fastleger er overbelastet og ønsker kortere pasientlister. Vi jobber med å få på plass vikarer så raskt som mulig, samtidig som vi vil sikre tiltak som kan avhjelpe legemangel på litt lengre sikt. Kommunen vil også fortsette med å jobbe med rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen i kommunen, og det ble vedtatt å opprette to nye fastlegehjemler i Kommunestyret den 9. mai. Vi har startet arbeidet med å finne gode lokaler, og ønsker å få på plass to nye fastlegelister så snart som mulig.

Dersom du ønsker å klage på manglende tilbud, så kan en slik klage rettes til allmennlegetjenesten i kommunen. Statsforvalteren i Nordland ved fylkeslegen er godt kjent med situasjonen, og vet at kommunen gjør det vi kan for å bedre tilbudet for pasientene.

Med hilsen
Turid Amundsen, kommunalsjef Helse og mestring