Viktig melding

Slik styres Vestvågøy

Kort forklart:

 • Vestvågøy kommune er en politisk styrt organisasjon, og styres etter den såkalte «formannskapsmodellen».
 • Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. 
 • Formannskapet og de politiske utvalgene velges av kommunestyret.
 • Politikere velges av innbyggerne, ved kommunevalg hvert fjerde år.

 

På denne siden finner du info om:

 

 

Politisk styring

Vestvågøy kommune styres etter en såkalt «formannskapsmodell», der kommunestyret er øverste politiske organ. I Vestvågøy består kommunestyret av 33 politikere.

Når en kommune styres etter «formannskapsmodellen» er det de politiske organene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen. Medlemmer til formannskapet og de andre politiske utvalgene velges av kommunestyret. Politikerne igjen velges av innbyggerne ved kommunevalg hvert fjerde år.

 

Demokratisk medvirkning

Demokratiske prosesser i kommunen inkluderer både det politiske systemet, men også ulike prosesser som drives av administrasjonen. Dette skjer gjerne i forkant av den politiske behandlingen – eksempelvis deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivåer til å komme med meninger og innspill.

Kommunen har også flere upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunens «råd for personer med funksjonsnedsettelse» og «ungdommens kommunestyre».

 

Slik kan du som innbygger påvirke

Demokrati handler om deltakelse. Alle skal kunne delta i demokratiet, uavhengig av alder. Faktisk er det bare stemmeretten som har en aldersgrense.

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et såkalt «innbyggerinitiativ». Du kan også be om et møte i kommunestyret der du legger frem ditt spørsmål eller innlegg, i det vi kaller «spørretime».

 

Innbyggerinitiativ 

Ønsker du at foreslå en sak for kommunestyret? Et innbyggerinitiativ gir deg mulighet til å få kommunestyret til å behandle politiske saker du er opptatt av innenfor kommunens virksomhetsområde. Hvis du fremmer et slikt forslag, er kommunestyret forpliktet til å behandle det innen 6 måneder.

Hvordan gjør man det?

 • Skriv tydelig hva forslaget handler om. Den samme saken kan nemlig ikke behandles flere ganger i samme valgperiode. 
 • Skaff underskrifter fra personer som støtter forslaget. Det må være minst to prosent av innbyggerne i kommunen. Uansett innbyggertall vil alltid 300 underskrifter være tilstrekkelig. 
 • Alle må har fast bostedsadresse i kommunen, og underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. (Mangler navn eller adresser, kan forslaget bli avvist). 
 • minsak.no kan du foreslå saker og samle underskrifter.

 

Spørretime

Har du spørsmål eller innspill til kommunestyret? I hvert kommunestyremøte settes det av tid til «spørretimen», der du som innbygger kan legge frem dine synspunkter for kommunestyret. Spørsmålet må imidlertid være sendt minst én uke i forkant.

Hva skjer i et slikt møte?

 • Du presenterer din sak for kommunestyret.
 • Tilbakemelding gis umiddelbart etter at saken eller spørsmålet er stilt.
 • Kommunestyremedlemmene kan stille oppfølgingsspørsmål.
 • Spørretimen varer i opptil 30 minutter, fra kl. 13:00–13:30.
 • I likhet med resten av kommunestyremøtet er spørretimen åpent for publikum.

 

Hvordan gjør man det?

 • Spørsmålet eller innspillet må sendes skriftlig minst én uke i forkant av kommunestyremøtet.
 • Avsender og den fremmøtte i «spørretimen» må være samme person.
 • Du kan sende spørsmålet per e-post eller brev til:
  • E-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no (merk e-posten med «Spørretime»)
  • Brev: Vestvågøy kommune, postboks 203, 8376 Leknes. Det må fremkomme i brevet at det skal til «spørretimen».


 

Administrativ styring

Administrasjonen i Vestvågøy kommune styres etter «to-nivåmodellen». Dette betyr at det er to beslutningsnivåer i kommunen; et sentralt nivå der kommunedirektør og kommunalsjefene har det overordnede ansvaret, samt et tjenesteytende nivå der enhetslederne har ansvar for spesifikke områder eller enheter. Hvem som har ansvar for hva reguleres gjennom det som kalles det «administrative delegasjonsreglementet». Reglementet beskriver hvem som har ansvar for hva, og hvilke oppgaver som kan delegeres videre i organisasjonen.

En utdypende beskrivelse av administrativ styring er beskrevet i LOS-dokumentet (Ledelse, organisasjon og styring i Vestvågøy kommune) og i «Helhetlig administrativ styringsmodell for Vestvågøy kommune».

LOS VVK 26.02.2024 (PDF, 530 kB)
Slik styres Vestvågøy – Helhetlig administrativ styringsstruktur i VVK 26.02.24 (PDF, 2 MB)

 

Hvem er administrasjonen?
«Administrasjonen» i en kommune refererer vanligvis til den operative delen av kommunen som er ansvarlig for dag-til-dag-ledelse. Administrasjonen består av fagpersoner og ansatte som er ansvarlige for å sikre at kommunens tjenester leveres i tråd med lover og politikk som er vedtatt av kommunestyret eller tilsvarende organer.