Viktig melding

Beredskapsråd

Kommunalt beredskapsråd - innledende samling før etablering

Arrangementsansvarlig Thomas Thomassen (tv) sammen med en knippe foredragsholdere på samlingen i Meieriet kultursenter Ida Christensen

Stor fagsamling for kommuner og aktører i totalberedskapen

Torsdag 14. september møttes deltagere og foredragsholdere fra både kommuner, nødetater, statlige beredskapsaktører, eiere av kritisk infrastruktur, frivillige, næringsliv mm. til en samling for å etablere en større beredskapsforståelse og oversikt i forhold til totalberedskapen i region Lofoten. Beredskapslederen i Vestvågøy kommune hadde hovedansvar for planlegging og gjennomføring av samlingen, og samarbeidet med Flakstad og Moskenes kommuner i prosessen. 

Bakgrunn for etablering av et beredskapsråd

Samlingen kom til ut fra at Vestvågøy kommune ikke kunne vise til notoritet i forhold til å ha et etablert beredskapsråd for kommunen. Det er sterkt anbefalt av både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og av statsforvalternivået at enhver kommunen har etablert et beredskapsråd, som kan samarbeide i forhold til beredskapsrelaterte utfordringer ut fra et innbyggerperspektiv. Enhver kommune har ansvar for tryggheten til sine innbyggere, og vi vet også at enhver krise skjer i en kommune. Totalberedskapskommisjonen var tydelig, i sin konklusjon, på at et etablert beredskapsråd var nærmest obligatorisk for alle kommuner selv om ca 1/4 av kommunene ikke hadde etablert et slikt råd.

Beredskapsleder i Vestvågøy kommune fant sammen med kommunene i Vest-Lofoten og det ble enighet om å være sammen om en felles samling for å utveksle erfaring og kunnskap i forhold til å eventuelt etablere et regionalt beredskapsråd for Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner. En etablering av et regionalt beredskapsråd krever imidlertid et politisk ønske og vedtak i de aktuelle kommunenes kommunestyrer.

Rådsmøtet

Det var en jevn fordeling mellom eksterne aktører og kommunalt ansatte for de fire fastlands kommunene i Lofoten. Opp mot 90 deltagere var påmeldt. Registreringen viste til godt over 80 deltagere. Samlingen var basert på korte presentasjoner av ulike aktører og faglige presentasjoner gjennom dagen. Det var faglig dyktige foredragsholdere og det ble knyttet kontakter i pauser i samlingen. Ut fra tilbakemeldinger gjennom arrangementet, og i etterkant, syntes det som om at deltagerne var svært godt fornøyde med både initiativet om samlingen, intensjonen og selve gjennomføringen. Det er åpenbart at aktørene lærte mye om beredskapsområdet, aktørene i totalberedskapen, fikk delt erfaringer og fikk bedre oversikt over ressursene som var tilgjengelig gjennom kriser.

Kystvakta tilbød deltagerne å besøke KV Heimdal, som lå fortøyd i Leknes havn, en mulighet for omvisning direkte i etterkant av beredskapsrådet. Flere av deltagerne tok turen for å lære mer om kapasiteten de kunne bidra med i kriser. Takk til skipssjef Erle Dimmen for denne muligheten. 

Hvem var aktørene?

Statsforvalteren i Nordland (beredskap), Nordlandssykehuset (akuttberedskap), Nordland politidistrikt (stabssjef), nødetatene, Sivilforsvaret, Heimevernet, Avinor, Kystvakt (stab og KV Heimdal), Redningsselskapet (stab og redningsskøyta), Telenor (kommunikasjon), Elmea (strømforsyning), Kystverket, Mattilsynet, Widerøe, Vest-Lofoten videregående skole, Vestvågøy Røde Kors Hjelpekorps, Boreal transport, Vestvågøy boligstiftelse, Den norske kirke, Lofoten avfallsselskap, lokal media, mfl.

Noen bilder fra samlingen kan sees her:

Kun få aktører som Nordland fylkeskommune, Statens veivesen og Lofotkraft bredbånd meldte forfall.

Interne kommunale aktører som kommunal ledelse i fire kommuner, legevakt, psykososialt kriseteam, kommunal veimyndighet, havnesjef, IKT, Eiendomsdrift, samfunnsplanleggere, medlemmer og stedfortredere i kommunal kriseledelse, mfl. deltok i samlingen.

Veien videre

Vestvågøy kommune har planlagt med en formell etablering av et kommunalt beredskapsråd tirsdag 21. november 2023 på Leknes. Neste møte vil ha mer diskusjonsbasert form med deling av erfaringer, deling av aktuell informasjon, samt kartlegging og gjennomgang av utfordringer som bør adresseres framover. Beredskapsrådene ledes av ordfører i kommunen.

Normalt jobber beredskapsrådene med å være i forkant, og i forebyggende retning i forhold til å avdekke og lukke sårbarheter, samt planlegge med konsekvensreduserende tiltak hvis noe skulle oppstå, men de kan også jobbe sammen gjennom mer langvarige kriser i selve håndteringen.

Beredskapsleder i Vestvågøy tenker at nabokommuner gis mulighet til å sende observatører til etableringen av beredskapsråd for Vestvågøy slik at man kan høste erfaringer som kan tas med i den videre vurderingen for eventuell opprettelse av regionalt beredskapsråd for Vest-Lofoten.

Programmet for samlingen kan leses her (PDF, 111 kB)