Viktig melding

Reguleringsplan - Storgata - Meierikvartalet og rundkjøring

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Storgata - Meierikvartalet og rundkjøring.

PlanID: 1860 201603

ArkivID : 16/1463        

Utvalgsak i kommunestyret: 056/17 + 057/17

Planforslaget  legger til rette for en justert plassering av rundkjøring tilgrensende Storgata og Idrettsgata, samt justering av veilinjer og trase, senterveilinje, gang og sykkelveg i forhold til reguleringsplanen fra 2013.

Hovedmålet er en opprydding og sterkere bruksinndeling av veirommet til Storgata.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.