Viktig melding

Kunngjøring av vedtak- Reguleringsplan Sykehusbakken - P-ID: 201404 - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 23.05.17 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Sykehusbakken KS-sak 022/17

PlanID: 1860 201404  ArkivID 16/440

Planforslaget legger til rette for opprustning av Sykehusbakken, fra Fv 843 til Risfaret kommunale gate, til og med parkeringsanlegg tilgrensende sykehuset og sykehjemmet. 

Plandokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.