Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsplan masseuttak Myklevik, Skifjordmarka - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 13.2.2018 detaljreguleringsplan  masseuttak Myklevik, Skifjordmarka.

PlanID: 1860 201602

ArkivID : 15/1859        

Utvalgsak i kommunestyret: 005/18

Målet med reguleringen er å videreføre og avslutte eksisterende masseuttak på eiendommen, samt
opprettholdelse og videreutvikling av eksisterende industriarealer.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.