Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring Lofoten Handelspark - avkjørsel gnr 18 bnr 872

Vestvågøy kommune har den 7.2.2022 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark på Leknes.

PlanID: 1860 201501

ArkivID: 21/1013

DPL-sak: 005/22

Reguleringsendring gjelder avkjørsel for varemottak til dagligvarehandel på gnr 18 bnr 872.

Hensikten med reguleringsendring er å få en midlertidig avkjørsel til et varemottak, som ble etablert for mer enn 10 år siden, godkjent permanent, siden den opprinnelig regulerte adkomsten ikke kan gjennomføres.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Plankart, endring 7.2.22 (PDF, 8 MB)

Andre dokumenter:

Planbeskrivelse Lofoten handelspark. Mindre endring (PDF, 655 kB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.