Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring Himmelstein Vest - avkjørsel gnr 19 bnr 285 og 288

Vestvågøy kommune har den 20.12.2021 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Himmelstein Vest på Leknes.

PlanID: 1860 199901

ArkivID: 21/1739

DPL-sak: 081/21

Reguleringsendring gjelder flytting av to avkjørsler til eiendommene gnr 19 bnr 285 og gnr 19 bnr 288.

Hensikten med foreslått reguleringsendring er å redusere antall avkjørsler fra samlevegen «Seljesvingen» og å oppnå bedre tomtearrondering ved å flytte avkjørslene til inngangsside av bygningene.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 759 kB)

Plankart, endring 20.12.21 (PDF, 3 MB)

Andre dokumenter:

Endringsbeskrivelse (PDF, 485 kB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.