Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring Fv.818 - gang- og sykkelveg Gravdal - Ballstad

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 15.10.2019 egengodkjent endring av reguleringsplan Fv.818 - gang- og sykkelveg Gravdal - Ballstad

PlanID: 1860 201502

ArkivID : 15/1321        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 047/19

Endringene gjelder flytting av busslommer, busslomme som utgår samt endring eller inntegning av avkjørsler.

 

Saksdokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.