Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring reguleringsplan Borgvatnet

Vestvågøy kommune har den 23.3.2021 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Borgvatnet

PlanID: 1860 198705

ArkivID: 20/1573

FO-sak: 025/21

Formålet med planendringen er å tilrettelegge for økt boligbehov for Vestvågøy boligstiftelse, som har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen. 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 915 kB)

Plankart, vedtatt 23.3.2021 (PDF, 254 kB)

Reguleringbestemmelser 23.3.2021 (PDF, 453 kB)

Høringsuttalelse - Statsforvalteren i Nordland (PDF, 153 kB)

Høringsdokumenter:

Høringsbrev mindre reguleringsendring Borgvatnet - frist 8.1.21 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 - eksisterende plankart (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - forslag til endret plankart (PDF, 254 kB)

Vedlegg 3 - eksisterende reguleringsbestemmelser (PDF, 202 kB)

Vedlegg 4- forslag til endrede reguleringsbestemmelser Borgvatnet 198705 (PDF, 501 kB)

Vedlegg 5 - illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.