Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring detaljreguleringsplan Breidablikk I

Vestvågøy kommune har den 2.7.2021 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Breidablikk I på Leknes.

PlanID: 1860 200713

ArkivID: 21/449

DPL-sak: 042/21

Hensikten med reguleringsendringen er å rette planen etter etablerte eiendomsgrenser og veganlegg og å gi bedre utbyggingsmuligheter for beboerne ved å øke utnyttelsesgrad.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 468 kB)

Plankart endring 2.7.21 (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser endring 2.7.21 (PDF, 2 MB)

Andre dokumenter:

Endringsbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Planforslag til endring vist over gjeldende planer (PDF, 5 MB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.