Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring Detaljregulering Lilleeidholmen

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 18.9.2018 egengodkjent endring av Detaljregulering Lilleeidholmen

PlanID: 1860 200701

ArkivID : 18/1202        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 052/18

Formålet med planendringen er å få justert reguleringsplan i henhold til opprinnelig situasjonsplan med de endringene som ble gjennomført underveis, når det gjelder utforming og forlengelse av moloen og utbygging av småbåthavn.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.