Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring Detaljregulering Ballstad høydebasseng

Kommunestyret i Vestvågøy kommune har i møte den 18.2.2020 egengodkjent endring av reguleringsplan Ballstad høydebasseng.

PlanID: 1860 201209

ArkivID : 19/1345        

Utvalgsak i Kommunestyret: 010/20

Hensikten med reguleringsendringen er å oppdatere planen i henhold til terrengtilpassning av tiltaket som ble gjort i anleggsfasen. Endringen medfører at formål for kommunalteknisk anlegg økes fra totalt 4,3 daa til 6,6 daa.

Saksdokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.