Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Televeien - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 18.2.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Televeien.

PlanID: 1860 201705

ArkivID: 17/1956

Utvalgssak i kommunestyre: 007/20

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av en lavblokk med 10 boenheter på gnr 18 bnr 69 i Televeien, Leknes. Tilstøtende tomter mot øst er også tatt med og er regulert/omregulert til boligformål.

Plandokumenter:

 

Andre dokumenter i saken:

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.