Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Lofoten sjøprodukter Mortsund, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Lofoten sjøprodukter Mortsund. 

PlanID: 201904

ArkivID: 19/824

Utvalgssak i Kommunestyret: 019/22

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av fabrikkanlegget til Lofoten sjøprodukter, samt etablering av rorbuer med visningssenter. Det skal fylles ut i sjø for å øke det tilgjengelige arealet i området. Planområdet omfatter gnr 64 bnr 9, 39, 67, 76, 88, 91, samt en del sjøareal. 

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse med KU (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 2 MB)

øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.