Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan - Buksnes skole - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 23.05.17 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Buksnes skole KS-sak 021/17

PlanID: 1860 201405    ArkivID 16/1955

Reguleringsplanen legger til rette for økt trafikksikkerhet rundt Buksnes skole, med av- og påstignings sløyfe for biler, kantstopp for buss på Gravdalsgata, og nytt gangfelt over FV Buksnesveien, før krysset Buksnesveien/Kirkeveien.

Plandokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune      eller    postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203 8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.