Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Reineholmen, Ballstad - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 31.3.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Reineholmen, Ballstad.

PlanID: 1860 201820

ArkivID: 18/1132

Utvalgssak i kommunestyre: 025/20

Hovedintensjonen med planforslaget er å legge til rette for næring på Reineholmen. Stedet skal ha aktiviteter og funksjoner som vil være attraktive og tilgjengelige for både lokalbefolkning og besøkende. Hele første etasje på holmen skal, så langt det er mulig, tilrettelegges for næringsformål, herunder funksjoner som spisested, treningssenter/ velvære, resepsjon, pub, butikklokale osv. I etasjene over er det i mulighetsstudien skissert overnattingssted og konferanse-avdeling.

For å unngå at holmen privatiseres eller oppleves som et sted kun for tilreisende, er det også skissert helårsboliger i deler av bygningsmassen. Dette vil være en viktig og komplementær funksjon til næringsdelen. Foreløpig mulighetsstudie skisserer 19 boenheter på holmen.

Parkering løses hovedsakelig langs fylkesveien. Her legges det også til rette for kaianlegg og redskapsboder/ lager til mindre båter. I andre etasje åpnes det for fritidsboliger. Friområder og lekeplasser er plassert jevnt utover området, og skaper naturlige overgangssoner mellom naboeiendommer. Lengst nord finnes et boligområde som kan nås via internvei.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Beskrivelse (PDF, 6 MB)

Plankart (PDF, 589 kB)

Bestemmelser (PDF, 108 kB)

KU (PDF, 11 MB)

Illustrasjonsplan (JPG, 2 MB)

Støyutredning (PDF, 2 MB)

Støysonekart_ÅDT_654 (PDF, 2 MB)

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.