Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Gjermesøy turistanlegg, Ballstad - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 23.6.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Gjermesøy turistanlegg, Ballstad .

PlanID: 1860 201805

ArkivID: 17/1573

Utvalgssak i kommunestyre: 054/20

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ett nytt turistanlegg på Gjermesøy. Planområdet omfatter deler av eiendom gnr 9 bnr 27 og deler av den kommunale vegen Kræmmervikveien samt tilgrensende sjøareal.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 759 kB)

Planbeskrivelse rev. 15.5.20 (PDF, 3 MB)

Plankart rev. 15.4.20 (PDF, 437 kB)

Bestemmelser rev. 15.5.20 (PDF, 57 kB)

Illustrasjon Plan 15.04.20 (PDF, 227 kB)

Illustrasjon Snitt A B 15.04.20 (PDF, 298 kB)

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.