Viktig melding

Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt, planID: 1860 201504 - kunngjøring av vedtatt plan

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 17.10.16 egengodkjent følgende reguleringsplan:

 

Detaljregulering Skaftnesskogen boligfelt - KS-sak 082/16.

PlanID: 1860 201504             

ArkivID 15/3164

 

 

Planforslaget legger til rette for etablering av 6 nye boligtomter med tilhørende lekeplass og veganlegg i Sennesvik.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:           Vestvågøy kommune

            P.b. 203

            8376 LEKNES

            postmottak@vestvagoy.kommune.no

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Bestemmelser Skaftnes 160404 (PDF, 78 kB)

Planbeskrivelse Skaftnes 160404 (PDF, 6 MB)

Plankart 06.04.2016 (PDF, 169 kB)

Reguleringsplan Skaftnesskogen boligfelt - 2.gangs behandling (PDF, 502 kB)