Viktig melding

Varsel om planoppstart - Ytre Stamsund kaiarealer

På vegne av Fritz Karl Pedersen Drift AS kunngjøres med dette oppstart av planarbeid for Ytre Stamsund kaiarealer i Vestvågøy kommune i henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 8. Frist for å komme med innspill er 09.08.2021. 

Oversiktskart

Oppdragsgiver eier store deler av arealene innenfor planavgrensningen. I tillegg er det også andre eiere innenfor planen. Dette gjelder gnr. 53 bnr. 29 som også eier bnr. 65 og gnr. 53 bnr. 30. Disse har vært kontaktet og er informert om at deres eiendommer omfattes av dette planforslaget. I tillegg eier Nordland fylkeskommune store deler av veisystemet i området. Fylkesveg 817 går igjennom planområdet fram til «Hurtigrutekaia». Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av den eldre bebyggelsen på kaiområdet. Planforslaget viderefører i stor grad arealbruken i områderegulering for område – Ytre Stamsund, vedtatt 27.11.18.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.05.20 inngår stort sett hele planområdet i hensynssone kulturmiljø. I beskrivelsen til dette området, hentet fra kulturminnesøk, står det at «Området det er knyttet nasjonal interesser til….». Det er tatt initiativ til et møte med Nordland fylkeskommune v/Kulturminner i Nordland tidlig i planprosessen. Innenfor planområdet vil det legges til rette for tjenesteyting, kontor, bolig, bevertning, fritids- og turistformål, forretning, trafikkarealer (vei, kai, parkering) og industri. Det vil også vurderes å legge til rette for flytebrygger. Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Konklusjonen i oppstartsmøte med Vestvågøy kommune var at planen ikke omfattes av forskriften. Dette omtales også i referat fra oppstartsmøte.

Gjeldende regulering

Forslag ny regulering (se vedlagt fil for høyere oppløsning)

Som det framkommer over av figurene (figur 2 – gjeldende plan og figur 3 skisse til ny plan) så tar forslag til ny plan utgangspunkt i eksisterende. Veisystemet er opparbeidet og det er ikke planer om å endre dette. Boligformålet sentralt i planen videreføres og består av 2 eiendommer. Industriområdet i nord foreslås videreført, det samme gjelder forslag til framtidig kai. Arealene som ligger ut mot havnebassenget i sør er i gjeldene plan regulert til forretning/kontor og tjenesteyting. Tjenesteyting gjelder kun for det sørligste område. I disse områdene er det ønskelig å også kunne etablere boliger, fritids- og turistformål samt bevertning. Hvordan dette løses og avgrense vil den videre planprosess avklare. Arealene som ligger ut mot sjøarealene i nord (Hurtigrutekaia) er det også ønske om å kunne benytte til bolig, fritids- eller turistformål. Planprosessen vil vise om dette lar seg kombinere med dagens bruk av området.

Det er i utgangspunktet ikke planer om å øke byggehøyden på området med eksisterende bebyggelse. Det samme gjelder u-graden. Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget er klart, vil det bli oversendt Vestvågøy kommune for kommunal behandling. Leietakere har også rett til å uttales seg. Vi ber om at utleier videreformidler dette brevet til disse. Referat fra oppstartsmøte og kart som viser planavgrensning ligger på vår hjemmeside https://shaas.no/kunngjoringer/ og kan lastes ned derfra. De kan også ettersendes dersom det er ønskelig.

Innspill til planarbeidet sendes: stein hamre arkitektkontor as, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana eller på e-post; aasmund.stromnes@shaas.no innen 09.08.21 Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og oversendes til kommunen sammen med øvrige plandokumenter.

Planskisse (PDF, 514 kB)

Risiko og miljøsjekk (PDF, 338 kB)

Høringsbrev (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 146 kB)

Behandling i forvaltningsutvalg