Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Ole Bergs vei - 1860 202012

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 18.10.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 19.12.2022:                                         

Detaljreguleringsplan Ole Bergs vei

PlanID: 202012

ArkivID: 20/1613

FO – sak: 061/22

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av tiltakshaver Vestvågøy kommune ved Prosjekt og infrastruktur.

Vestvågøy kommune ved Prosjekt og infrastruktur har et ønske om å få utarbeidet en reguleringsplan for området langs Ole Bergs vei på Ballstad som er i tråd med hvordan området og veien er etablert.

Hensikten med denne reguleringsplanen er å regulere eksisterende vei med tilstrekkelig sideareal og tilstøtende boligeiendommer, samt å vurdere mulighet for fellesarealer og møteplasser (lekeplass, felles postkassestativ, renovasjon etc.)

Store deler av planområdet er et etablert boligområde. Området består av eksisterende boligtomter, trafikkareal og friområder. I enkelte områder er det store arealer mellom etablert veisystem og boligeiendommer. Etter dialog med kommunens administrasjon er areal regulert til bolig utvidet i planforslaget. Dette innebærer at eiere av enkelte boligeiendommer kan søke om å utvide boligtomta med hjemmel i planforslaget. Det er ulikt hvor stort dette arealet er.

Lekeplassen som er avsatt er en ny lekeplass innenfor området. I gjeldende plan var deler av dette området avsatt til veiformål. Ole Bergs vei ble ikke bygd slik gjeldende plan la opp til, og dette arealet har dermed blitt liggende mellom boligtomter og veien.

Reguleringsplanen er utarbeidet slik at Vestvågøy kommune får en ny detaljreguleringsplan for området som er i tråd med slik området er etablert. I tillegg åpner planen for at enkelte boligtomter kan erverve mer areal. Videre åpner planen for etablering av en offentlig lekeplass.

Plankart

 

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak (PDF, 4 MB)

Regulerinsgbestemmelser Ole Bergs vei (PDF, 43 kB)

Planforslag Ole Bergs vei (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB) Ole Bergs vei

 

Merknader/innsigelser til planforslaget må merkes med saksnummer 20/1613 og sendes skriftlig innen 19.12.2022 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no eller         Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 Leknes