Viktig melding

Høring / offentlig ettersyn - Detaljregulering for Odden, Valberg 202301

Teknisk utvalg i Vestvågøy kommune har i møte 11.03.2024 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 10. mai 2024.

Detaljregulering for Odden, Valberg

TKU-sak 031/24

PlanID: 1860 202301

ArkivID: 22/1768

WSP Norge AS har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for etablering av hytteområde på Odden på Valberg. Det legges til rette for opptil 13 hytter inkludert eksisterende hytter. Det vil i tillegg legges til rette for at våningshuset på eiendommen gnr 133 bnr 7 kan benyttes som turlagshytte. Parkeringsplassen vil også utvides for å møte behovene til hyttebebyggelsen og fremtidig turlagshytte.

Planens formål er i tråd med kommuneplanens arealdel og er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning § 6, § 8 og Vedlegg I og II. Det er i samråd med Vestvågøy kommune vurdert å ikke falle inn under denne.

Det er registrert en bebodd helårsbolig og flere fritidsboliger langs Langdragsveien. Det har tidligere vært en politisk sak for privatisering av flere kommunale veier inkludert Langdragsveien, men saken ble ikke realitetsbehandlet (sak 19/520). I planforslaget er Langdragsveien regulert som privat fellesvei slik at det er mulig å eventuelt privatisere veien i fremtiden. Privatisering ville medføre at det dannes et spleiselag mellom eiere langs veien (inkludert Vestvågøy kommune) for å ivareta vedlikeholdt. Privatisering av Langdragsveien er avhengig av en egen politisk behandling og vedtak.

 

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 964 kB)

Planbestemmelser (PDF, 93 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Referat Oppstartmøte (PDF, 390 kB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 21.03.2024 til 10.05.2024.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 22/1768 og sendes skriftlig innen 10. mai 2024 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    

Vestvågøy kommune
P.b. 203
8376 LEKNES

 

Digitalt kart: Odden, Valberg – arealplaner.no