Viktig melding

Næringsfaglig vurdering av etablererplaner (NAV)

Vestvågøy kommune gjennomfører næringsfaglig vurdering når en stønadsmottaker søker om å få beholde retten til dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Forskrift om dagpenger under arbeidsløyse av 26. november 1996 § 5-1 tredje ledd bestemmer at en dagpengemottaker som søker om å få beholde retten til dagpenger under etablering av egen virksomhet, ikke kan få søknaden avgjort av Aetat før det er innhentet en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra fylkeskommune eller kommune, evt annen faglig kompetent instans. NAV Vestvågøy innhenter denne vurderingen hos næringsavdelingen i Vestvågøy kommune.

Vurderingen vil som et minimum inneholde:

  • en vurdering og konklusjon vedrørende spørsmålet om det aktuelle prosjekt kan fortrenge allerede etablert virksomhet.
  • vurdering og konklusjon m.h.t. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende. 
  • vurdering og konklusjon m.h.t. om det aktuelle prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartingsfase, og hvor lange de ulike fasene bør være.

Den som planlegger oppstart av virksomhet avtaler tidspunkt for en samtale for gjennomgang av etableringsplanene. Det er ønskelig at søker på forhånd har utarbeidet en forretningsplan og at denne sendes til næringsavdelingen i forkant av møtet.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03