Viktig melding

Reiselivets verdi: Destinasjonsanalyse Lofoten og Vesterålen 2019

- Menon Economics har utført ringvirkningsanalyser på vegne av NHO Reiseliv for 8 destinasjoner, deriblant Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsen forteller blant annet hvilke type reisende som er minst og mest lønnsomme for regionen.

Norske yrkesreisende i Lofoten og Vesterålen bruker over 2500 kroner per døgn. Eiere av fritidsboliger har det laveste forbruket, med i overkant av 300 kroner per døgn. Dette er noen av tallene fra analysen utført for NHO reiseliv.

Noen høydepunkter fra analysen

 Last ned hele rapporten her...

Flere utenlandske gjestedøgn

Antall gjestedøgn per segment og sesong 2018. Cruise er dagsbesøkende med overnatting på skip. Kilde: Menon og Statistikknett. Regionen tiltrekker seg 40% utenlandske reisende mot at andelen er 30% for Nord-Norge. 

Gjestedøgn sommer og vinter  

Døgnforbruket er høyest for norske yrkesreisende

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på forbrukskategorier. Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelsen 2013-2016, bearbeidet av Menon. Norske yrkesreisende i Lofoten og Vesterålen bruker over 2500 kroner per døgn. Eiere av fritidsboliger har det laveste forbruket, med i overkant av 300 kroner per døgn. Tilreisende la igjen omlag 1,4 milliarder kroner i Lofoten og Vesterålen, noe som utgjør et snitt på nesten 1.300 kroner pr gjestedøgn. 315 millioner av dette er det handelsnæringen og andre næringer som omsetter. 75 prosent av omsetningen fra de tilreisende kommer i sommersesongen.

Verdiskapingen økt med 50% fra 2013

Verdiskaping = omsetning - kjøp av varer og tjenester = det som er igjen til innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital. Verdiskaping avledet av de besøkendes beregnede forbruk i 2018 er på nærmere 600 millioner kroner i Lofoten og Vesterålen. Den indirekte verdiskapingen fra underleverandører er i tillegg nesten like stor. I perioden 2013 - 2017 økte verdiskapingen i regionen med 50%, som er en årlig vekst på 10%. De besøkende danner grunnlag for 3% av den totale verdiskapingen i regionen.

Sysselsettnigen i svak veskt

Verdiskapingen la grunnlag for omlag 1.600 arbeidsplasser i det reiselivsrettede næringslivet i Lofoten og Vesterålen i 2018. Selv om verdiskapingen viser en økning på 10% pr år er økningen i sysselsettingen gjennomsnittlig på 4% pr år fra 2004 da den lå på i overkant av 1.200 personer. De besøkende danner grunnlag for 8% av den totale sysselsettingen i regionen.

Camping øker mest

Absolutt vekst (2013-2018) i gjestedøgn ved hotell og camping i Lofoten og Vesterålen. Kilde: Statistikknett. Som følge av sprengt hotellkapasitet har Lofoten og Vesterålen en høy andel campingturister (ca 55%) sammenlignet med Nord-Norge (nærmere 30%). Dette har betydning på inntjeningen og verdiskapingen pr besøkende.

Lofoten en av de dyreste hotelldestinasjonene på sommeren

Lofoten er en av Norges dyreste hotelldestinasjoner på sommeren med nesten 1.300 kroner pr rom i juli 2018. Til sammenlikning kostet et hotellrom 981 kroner i Nordland, 718 kroner i Tromsø og 984 kroner i Bergen. En kapasitetsutnyttelse på omlag 90% i sommersesong er med på å drive prisene opp.

Lønnsomhet på nasjonalt nivå

Lønnsomheten i bransjen er lavere enn annet lokalt næringsliv, men omtrent på samme nivå som landet forøvrig. Mange hotell, både kjedehotell og selvstendige, har leieutgifter som varierer med omsetning, slik at økte inntekter gir stabile resultater i driftsselskap, mens eiendomsselskapet opplever økte inntekter. Slik sett er nok status og utvikling i lønnsomhet undervurdert for overnattingsbransjen sammenlignet med resten av næringslivet.

43 millioner til kommunene i personskatt fra reiselivet

Det offentlige mottok samlet nesten 200 millioner kroner i skatteinntekter fra arbeidsinntekten til de reiselivsansatte i Lofoten og Vesterålen i 2017. 43 millioner kroner tilfalt kommunen, og 10 millioner kroner tilfalt Nordland fylke. Det resterende var statlige inntekter.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03