Viktig melding

Dyrket og dyrkbar jord

Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord

Skal du ta i bruk dyrket eller dyrkbar jord til annet enn landbruk, eller gjøre jorden uegnet til landbruksproduksjon på et senere tidspunkt, omfattes dette av omdisponeringsbestemmelsene i jordloven. Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Hvordan søke?

Mer informasjon om omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og regelverk finnes på landbruksdirektoratet.no.

Nydyrking

Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.

Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrket mark til fulldyrket mark blir ikke regnet som nydyrking. 

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan man søker om nydyrking, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38