Viktig melding

Bygdeutvikling

Bygdeutviklingsmidler er bevilget via jordbruksavtalen, og skal benyttes til næringsutvikling i landbruket. Nordland fylke har utarbeidet næringsstrategier som gir rammer for bruk av midlene.

Innovasjon Norge gir tilskudd til investering i driftsbygninger (tradisjonelt landbruk). For unge gårdbrukere under 35 år kan det gis tilskudd ved generasjonsskifte til mindre investeringer med øvre kostnadsramme på 1. mill. Det gis også tilskudd til besøksordning for unge bønder som trenger hjelp til å avklare hvilket driftsopplegg de skal velge.

Det gis tilskudd til bygdenæringer for de som ønsker å utvikle tilleggsnæringer til det tradisjonelle landbruket. I denne sammenheng kan det gis etablererstipend til å utvikle nye ideer. Det gis også investeringstilskudd ved behov for investeringer i bygdenæringer.

Saksgang 

Vestvågøy kommune har inngått avtale med Norsk landbruksrådgivning som gir informasjon om ordningen og bistår søkere med veiledning og hjelp til å fremme komplett søknad.

Søknaden sendes elektronisk til Vestvågøy kommune. Kommunen kontrollerer at nødvendig dokumentasjon er vedlagt, og gir sin uttalelse og sender søknaden videre til Innovasjon Norge, som avgjør søknaden.

Det er ingen søknadsfrist. I enkelte tilfeller kan en be Innovasjon Norge om en forhåndsvurdering før fullstendig søknad med dokumentasjon utarbeides.

For mer informasjon om bygdeutviklingsmidlene og søknadskjema vises det til http://www.innovasjonnorge.no

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38