Viktig melding

Vegetasjon i Vestvågøy

Lofotlandskapet er et resultat av generasjoners høsting av naturressursene. Våre beitedyr sørger for de karakteristiske grønne fjellsidene og at landskapet holdes åpent. Vi har nå fått gode kart som viser beitekvalitet og vegetasjonstyper for hele kommunen.

På Vestvågøy vil vi i løpet av 2023 få kartlagt vegetasjonen av alt landareal.

Kartleggingen er gjennomført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som startet i 2013, og har pågått fram til i dag. Kartleggingen er utført av Per K. Bjørklund og Finn-Arne Haugen. Det er laget vegetasjonskart og avleda temakart for sauebeite. Et vegetasjonskart gir et bilde av ulike vegetasjonstyper. Beitekartet viser graden av beitekvalitet inndelt i tre klasser; svært godt beite, godt beite og mindre godt beite. Kartleggingen viser at store arealer kommer i klassen  svært godt og godt beite.

Du finner en fyldig beskrivelse i den foreløpige rapporten fra NIBIO; Vegetasjon og beite på Vestvågøy: Vestvågøy_rapport 2020 (PDF, 31 MB)

Kartene finne du som eget kartlag på NIBIOs nettside Kilden under utmarksbeite.