Viktig melding

Søke om serveringsbevilling

Skal du starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Aktuelt sommer 2024

Søknader om serverings-/skjenkebevilling levert f.o.m uke 26 blir ikke behandlet før tidligst uke 32.

Det vil ikke gjennomføres etablerer eller - kunnskapsprøver i uke 28-30.

Noen typer servering er unntatt fra bevillingsplikten. Disse er omtalt i serveringsloven §2.

Krav til den som søker

Det firmaet som skal ha det økonomiske ansvar for serveringen kan søke om bevilling. Dersom et enkeltmannsforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:

 • straffelovgivningen
 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • regnskapslovgivningen
 • diskrimineringsloven

Daglig leder kan ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning som vil være uforenelig med drift av et serveringssted, og må ha bestått etablererprøven.

Ha klar disse vedleggene som må legges ved søknaden:

 • bekreftelse på bestått etablererprøve
 • firmaattest for alle selskaper involvert i driften (ikke eldre enn ett år)
 • skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • tegning av serveringslokalet
 • kopi av leiekontrakt eller skjøte
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i henhold til plan- og bygningsloven
 • Bekreftelse på melding til Mattilsynet

Om det søkes om uteservering, må du i tillegg legge ved følgende i søknaden:

 • godkjenning fra grunneier
 • tegning av uteserveringsarealet
 • leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn)

Husk at virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, skal installere fettutskiller.

Saksgang

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager fra komplett søknad er mottatt hos oss.

Søknaden blir sendt til uttalelse til politiet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politiet bruker lang tid, hvis de har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i driften, som for eksempel ved:

 • skifte av daglig leder
 • endring i driftskonsept
 • endring i eierforhold

Har du spørsmål eller trenger du å få tilsendt søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte Servicetorget i Vestvågøy kommune:
Storgata 37
postboks 203 8376 Leknes
Tlf: 760 56 000

Kontakt

Berit Olsen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00