Viktig melding

Salgsbevilling for alkohol

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknadsskjemaet må du gi opplysninger om stedet, om eierforholdet og om hvem som skal være styrer og stedfortreder. 

Alle søknadene behandles etter alkoholloven.

Krav til søker

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha uklanderlig vandel i forhold til:

 • alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Krav til styrer og stedfortreder

Styrer og stedfortreder må:

 • være 20 år og arbeide i virksomheten
 • ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven

Disse vedleggene må legges ved søknaden:

 • Firmaattest
 • Skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Målsatt tegning av utsalgsstedets publikumsareal
 • Leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreder tilknytning til virksomheten
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling
 • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i henhold til Plan- og bygningsloven
 • Rutiner for internkontroll

Saksgang

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til høring til politiet, Kemnerkontoret, Skatteetaten, og Plan- og bygningsavdelingen.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonsept
 • endring av eierforhold

Kommunen kan da enten godkjenne endringene eller kreve at du søker ny salgsbevilling.

Har du spørsmål eller trenger du å få tilsendt søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte servicetorget i Vestvågøy kommune:
Storgata 37
Postboks 203 
8376 Leknes
Tlf: 760 56 000

Kontakt

Berit Olsen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Mandag
09:00-15:30

Tirsdag til fredag
08:00-15:30

Lørdag og søndag
Stengt