Viktig melding

Arealplaner og reguleringsplaner

Vestvågøy kommune har ansvar for planlegging av bruk og vern av kommunens areal gjennom overordnede planer og reguleringsplaner.

Planlegging skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Gjennom å styre arealbruken er det langsiktige målet å skape gode steder.

Kommunen utarbeider og forvalter arealplaner iht. plan- og bygningsloven, og saksbehandler private planforslag. I tillegg utarbeides temaplaner, analyser, planrapporter og veiledningsmateriell.

Arealplanens innhold

En arealplan består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.

Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Kategorier/plantyper

En enkelt eiendom kan være berørt av flere arealplaner og flere plantyper. Ved motsetning gjelder sist vedtatte plan foran eldre planer.

Kommunen kan også utarbeide planer som ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven, f. eks. temaplaner og strategiplaner.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen inkl. arealdelen gjelder for hele kommunen og er en del av kommunens langsiktige planlegging. Arealdelen består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel og bestemmelser er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan, som kan omfatte et tema eller et geografisk område. Vestvågøy kommune har per i dag begge typer kommunedelplaner. Vi har geografiske planer for tettstedene Bøstad, Ballstad, Gravdal og Stamsund, samt byen Leknes. Kommunen har nå igangsatt arbeid med kommunedelplan for oppvekst, helse og omsorg, næring og kultur. Kommunedelplanene utarbeides bare av det offentlige.

Kommunedelplaner i Vestvågøy kommune

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert plan enn kommuneplan/kommunedelplan. En reguleringsplan består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser. Planen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser for avgrensede områder. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. Det er i dagens lovverk to typer reguleringsplaner som kan utarbeides; områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan. I tillegg finnes det mange gjeldende reguleringsplaner vedtatt etter eldre lovverk som kategoriseres som "eldre reguleringsplaner".

Områdereguleringsplan

Benyttes der det er behov for store områdevise avklaringer eller der det er stor kompleksitet eller mange ulike interesser som skal ivaretas. Områdereguleringsplanene utarbeides av det offentlige.

Detaljreguleringsplan

Dette er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Denne planformen kan også brukes for større arealer dersom planarbeidet har liten kompleksitet.  Detaljreguleringsplaner utarbeides både av private og av det offentlige. Før private aktører kan sette i gang reguleringsarbeid skal planinitiativet behandles politisk av planutvalget. Plan- og bygningsloven stiller krav til at reguleringsplaner utarbeides av fagkyndige.

Bebyggelsesplan (etter plan- og bygningsloven av 1985)

En bebyggelsesplan er en mer detaljert plan enn en reguleringsplan. Bebyggelsesplan er utgått som plantype etter plan- og bygningsloven av 2009. Der det i eldre reguleringsplaner er stilt krav om bebyggelsesplan, skal det etter gjeldende planlov utarbeides detaljreguleringsplan.

Konsekvensutredning – planprogram

Dersom virkningene av planer og tiltak kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn skal det utarbeides Konsekvensutredning (KU) etter nærmere bestemte kriterier i sammenheng med det pågående reguleringsplanarbeidet. Program for utredning skal fastsettes av kommunen.

Andre plantyper

Kommunen kan velge å utarbeide andre typer planer enn de som framgår av plan- og bygningsloven. Eksempelvis kan strategiprogram utarbeides hvis kommunen ønsker å vedta prinsipper for langsiktig utbygging, uten at disse gjøres juridisk bindende. Andre typer planer kan ha titler som f. eks. handlingsprogram, forvaltningsplan, arealanalyse, arealvurdering, arealscenario osv. Felles for disse plantypene som ikke inngår i plan- og bygningsloven er at de må etterfølges av ordinære planer med hjemmel i plan- og bygningsloven hvis forslagene, prinsippene og retningslinjene i planene skal søkes gjennomført.

Detaljplan Unstad

Presentasjon av stedsanalyse for Unstad (PDF, 35 MB)

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 99 28 44 96