Viktig melding

Leve hele livet

Leve hele livet er en reform med mål om å sikre innbyggere over 65 år en trygg og aktiv alderdom.  Målgruppen er innbyggere over 65 år, hjemmeboende med og uten tjenester, samt eldre i institusjon.

 

 

 Leve Hele Livet – en samfunnsreform

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Bakgrunn

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre ble lagt frem i 2018.

Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til:

  • at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den helsehjelpen de trenger – når de har behov for det
  • pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
  • ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen sin og får gjort en faglig god jobb

Spre gode løsninger

Et viktig utgangspunkt for Leve hele livet er at flere kommuner allerede har gode løsninger for de eldre.

Løsningene spres imidlertid ikke nok mellom kommunene. Leve hele livet presenterer derfor fem innsatsområder med til sammen 25 gode løsninger, som flere kommuner kan ta i bruk. Løsningene ble valgt ut i samråd med blant annet eldre, pårørende, frivillige og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Reformen har fem innsatsområder, hver med 5 løsningsforslag:

 

 

 

Faser i arbeidet: 

I Vestvågøy er vi nå i gang med fase 2 - kartlegging av hva vi har innenfor de fem hovedområdene.

I Kommunestyret 13. april 2021 ble følgende tidslinje og plan for arbeidet i Vestvågøy vedtatt. Der var det også lagt en tidslinje (PDF, 667 kB) og en prosessplan (PPTX, 286 kB)

På grunn av pandemien, er arbeidet med denne reformen forlenget ut 2024

 

 
Arbeidsgrupper

Vi har etablert arbeidsgrupper som er startet arbeidet med å kartlegge innenfor de 5 hovedområdene. (Presenteres under hvert nummer – gruppeleder og deltakere med bakgrunn)

  1. Aldersvennlig Vestvågøy
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenhenger og overgang i tjenestene

Trykk på knapp øverst på siden for å komme til gruppen som du ønsker å se mer om. Du vil finne reformens fem løsningsforslag under hver gruppe. Det er også listet opp hvem som er med så langt i kartleggingsarbeidet. Har du innspill, eller ønsker å bidra til gruppene, kan du kontakte gruppeleder på mail eller mobil.

Temasider/Ressurser

På disse sidene kan du finne mer informasjon om Leve Hele Livet: 

Helsedirektoratet temasider om reformen

Helsedirektoratet har laget syv fagfilmer om Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Filmene er på mellom 2-5 minutter hver, og har til formål å presentere i korte trekk hva Leve hele livet er og de fem hovedområdene i reformen: 1) Aldersvennlig Norge 2) Aktivitet og fellesskap 3) Mat og måltider 4) Helsehjelp 5) Sammenheng i tjenestene. I tillegg er det en film om pårørende og deres rolle.: https://vimeo.com/showcase/7566459

Ressursportalen

Håndbok for kommunene i arbeidet med Leve hele livet

Kontakt

Trude Anita Hartviksen
Avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen, Fag- og utviklingsleder
E-post
Telefon 95 72 31 74

Prosjektleder Leve hele livet reformen