Viktig melding

Tildelingsenheten

  • Tildelingsenheten behandler søknader om helse- og omsorgstjenester

Tildelingsenheten behandler søknader i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleier og miljøterapeut med kompetanse innen psykologi.

Pasient og bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Tildelingsenheten innehar funksjon Koordinerende enhet.

Hos oss kan du søke om

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Tildelingsenheten
Postboks 203
8376 LEKNES