Høring - oppstart reguleringsplan - Kartneset hyttefelt

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Kartneset hyttefelt, plan-id 1860 202303, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 29.03.2023.

ht. plan- og bygningslovens §12-8 varsler Norconsult på vegne av forslagsstiller SF Bygg AS om oppstart av arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Kartneset hyttefelt.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for fritidsboliger med naust og mindre småbåtanlegg i sjø i tilknytning til gnr. 132 bnr. 14.

Les høringen med dokumenter her...