Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Næringsareal Leknes nord - planid 1860-201812

Teknisk utvalg i Vestvågøy kommune har i møte den 06.05.2024 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22.juli 2024:

Detaljreguleringsplan Næringsareal Leknes nord

TKU-sak 040/24      PlanID: 1860 201812    ArkivID: 18/216

Planforslaget er utarbeidet av GeoLofoten AS v/ Kåre Johnsen, på vegne av Leknes Eiendom AS som eier gbnr 20/71.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nyetablering av plasskrevende næring, forretning, tjenesteyting og kontor nord på Leknes. Ca 54,6 daa foreslås regulert til kombinert formål «Næring/forretning/kontor/tjenesteyting», fordelt på 3 områder: KBA1 (40,0 daa), KBA 2(8,3 daa) og KBA3 (6,3 daa).

Hovedtiltaksområde er den ubebygde eiendom med gbnr 20/71 (eid av forslagsstiller) på ca 28 daa, som sammen med 3 private boligeiendommer utgjør KBA1. KBA2 og KBA3 er eksisterende, bebygde næringseiendommer, som tas med i planen for et sammenhengende regulert område. Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gbnr 19/26, 19/43, 19/55, 19/76, 20/20, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/35, 20/39, 20/40, 20/40, 20/51, 20/59, 20/71 og 20/72, samt deler av Lufthavnveien og Bolleveien.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak 1. gangsbehandling Næringsareal Leknes nord (PDF, 4 MB)

Næringsareal Leknes nord - Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Næringsareal Leknes nord - Plankart (PDF, 308 kB)

Næringsareal Leknes nord - Bestemmelser med tillegg etter vedtak (PDF, 96 kB)

Næringsareal Leknes nord - ROS (PDF, 247 kB)

Vedlegg 1 Næringsareal Leknes Nord - Terrengprofiler (PDF, 194 kB)

Vedlegg 2 Arealbruksendringer (XLSX, 3 MB)

Vedlegg 3 Bruk av masser fra myr (PDF, 240 kB)

Vedlegg 4 Rapport jordflytting med vedlegg (PDF, 3 MB)

Leknes nord - illustrasjon 1 (PNG, 3 MB)

Leknes nord - illustrasjon 2 (PNG, 3 MB)

Leknes nord - illustrasjon 3 (PNG, 2 MB)

Leknes nord - illustrasjon 4 (PNG, 3 MB)

Leknes nord - illustrasjon 5 (PNG, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 115 kB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 25.05.2024 til 22.07.2024.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 18/216 og sendes skriftlig innen 22. juli 2024 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES