Viktig melding

Høring: Detaljreguleringsplan Kartneset hyttefelt

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for 40 fritidsboliger (inkludert utleie/turisme), serviceanlegg/lager, fast kai og småbåtanlegg i sjø, utearealer og tilhørende vei og teknisk infrastruktur. 

Detaljreguleringsplan Kartneset hyttefelt
TKU-sak: 029/24
PlanID: 1860 202303
ArkivID: 22/1689

Høringsfrist: 11. mai 2024

 

Mer info om høringsforslaget og hvordan du kan gi innspill – se hele saken under «høringer» her: 
Høringer > Detaljreguleringsplan Kartneset hyttefelt

 

Kartutsnittt over det aktuelle området - Klikk for stort bilde

 

 

Teknisk utvalg i Vestvågøy kommune har i møte den 11.03.2024 vedtatt å sende følgende reguleringsforslag ut på høring og offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter med vedtatte endringer ble mottatt 21.03.2024, og planforslaget legges ut med høringsfrist 11. mai 2024.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av SF Bygg AS, med et samlet areal på ca. 140 dekar. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for 40 fritidsboliger (inkludert utleie/turisme), serviceanlegg/lager, fast kai og småbåtanlegg i sjø, utearealer og tilhørende vei og teknisk infrastruktur. Planområdet omfatter hele gnr/bnr 132/14, men også deler av 132/1-2, 132/4, 132/5, 132/11 og 144/1.