Viktig melding

Høring: Detaljregulering for Odden, Valberg

Det legges til rette for opptil 13 hytter inkludert eksisterende hytter. Det vil i tillegg legges til rette for at våningshuset på eiendommen kan benyttes som turlagshytte, samt utvidet parkeringsmuligheter.

Detaljregulering for Odden, Valberg
TKU-sak: 031/24
PlanID: 1860 202301
ArkivID: 22/1768

Høringsfrist: 10. mai 2024

 

Mer info om høringsforslaget og hvordan du kan gi innspill – se hele saken under «høringer» her: 
Høringer > Detaljregulering for Odden, Valberg

 

Kartutsnitt over aktuelt område - Klikk for stort bilde

 

 

Teknisk utvalg i Vestvågøy kommune har i møte 11.03.2024 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 10. mai 2024.

WSP Norge AS har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for etablering av hytteområde på Odden på Valberg. Det legges til rette for opptil 13 hytter inkludert eksisterende hytter. Det vil i tillegg legges til rette for at våningshuset på eiendommen gnr 133 bnr 7 kan benyttes som turlagshytte. Parkeringsplassen vil også utvides for å møte behovene til hyttebebyggelsen og fremtidig turlagshytte.

Planens formål er i tråd med kommuneplanens arealdel og er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning § 6, § 8 og Vedlegg I og II. Det er i samråd med Vestvågøy kommune vurdert å ikke falle inn under denne.

Det er registrert en bebodd helårsbolig og flere fritidsboliger langs Langdragsveien. Det har tidligere vært en politisk sak for privatisering av flere kommunale veier inkludert Langdragsveien, men saken ble ikke realitetsbehandlet (sak 19/520). I planforslaget er Langdragsveien regulert som privat fellesvei slik at det er mulig å eventuelt privatisere veien i fremtiden. Privatisering ville medføre at det dannes et spleiselag mellom eiere langs veien (inkludert Vestvågøy kommune) for å ivareta vedlikeholdt. Privatisering av Langdragsveien er avhengig av en egen politisk behandling og vedtak.