Gatelys

Kommunale gatelys

Vestvågøy kommune drifter og vedlikeholder ca. 500 gatelys, primært langs hovedvei og samleveger.

Alle kommunale gatelys driftes og vedlikeholdes av ekstern entreprenør.

Ved feil på et kommunal gatelys skal entreprenørens vakttelefon benyttes.

Alle kommunens gatelys er merket med Vestvågøy kommune og et løpenummer.

 

Private lyslag

Vestvågøy kommune gir tilskudd til private lyslag for  strøm forbruk på gatelysanlegg langs offentlig veg.

Kommunen gir pr.01.11.16 tilskudd til  78  private lyslag, på 2726 gatelyspunkter.

Alle private lyslag som får tilskudd til strøm har selv ansvar for drift og vedlikehold av sine gatelysanlegg.  Er det feil på gatelys hos et privat lyslag så må det private lyslaget kontaktes. Alle stolper skal være merket med Lyslages navn og et løpenummer.

Ønsker du å søke om tilskudd til ditt lyslag. Ta kontakt med Fagansvarlig for veg og trafikksikkerhet i kommunen.

Vei, vann og miljø

Hvem kan få tilskudd til gatelysanlegg?

Forskriftene ble revidert og vedtatt i kommunestyre 16.02.16:

Vestvågøy kommune gir tilskudd til private lyslag for dekking av dokumenterte kostnader i forbindelse med strøm forbruk på gatelysanlegg langs offentlig veg.

1. Alle private lyslag må fra 01.06.16, forholde seg til dette reglement og sendes inn søknad ihht til dette.

2. Søker må være registret i Brønnøysundregistret, der det kommer frem med ansvarlig kontaktperson. Det er tilstrekkelig at søker (det private lyslaget) er registrert i Frivillighetsregisteret.

3. Søknad skal inneholde opplysninger om antall lyspunkter med kartskisse, gate- /veglyset betydning for omgivelsene, type, samt øvrig opplysninger som kan ha betydning for søknaden. Ved nye anlegg som ikke har fått tilskudd tidligere se pkt 13.

4. Vilkår for tilskudd er at belysningen må være av almen interesse. Det vil si at lysanlegg må være langs offentlig veg (jf. Veglova §1), i tettbebyggelse, busstopp, farlige krysningspunkter (veikryss, broer og kaier), samt veier som brukes av skolebarn.

5. Gjelder søknaden gatelys langs Europaveg, Riksveg eller Fylkesveg – må det dokumenters at det er søkt vegeier Statens vegvesen om overtakelse/tilskudd før kommunalt tilskudd kan gis.

6. Det gis ikke tilskudd på strekinger når det er mindre enn 5 helårsboliger, eller til gatelysanlegg som omfatter tre eller færre lyspunkter.

7. Det ytes ikke tilskudd til vedlikehold av gatelys/veglys av noen slag. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til oppføring, drift –og/eller sanering av gatelysanlegg. Her vektlegges almene interesser, og alle søknader om tilskudd til oppføring, drift –og/eller sanering vil bli behandlet som enkeltsaker som blir framlagt politisk behandling.

8. Søker må inngå egen avtale med nettleverandør, f.eks. Lofotkraft.

9. Lysanlegg må være ihht. gjeldene lover og regler.

10. Lysanlegget må være godkjent av nettleverandør.

11. Det gis støtte i form av tilskudd, basert på faktiske strømutgifter ut fra antall lys av max 75 w. Tilskuddet utbetales i forkant av forfall på strømleverandørens fakturaer

12. Alle gatelys må være merket med lyslages navn og med et unikt nummer.

13. Alle nye lysanlegg skal være ihht til Vestvågøy kommune sin tekniske veglysnorm. Behandling og avgjørelsesmyndighet delegeres til kommunens administrative vegmyndighet. Klageinstans for vedtak er Vestvågøy formannskap.

 

Kontakt

Bernhard Rottem
Enhetsleder prosjekt og infrastruktur
E-post
Telefon 76 05 61 23