Viktig melding

Søk om avkjørsel

  • Skal du lage ny, utvide eller endre avkjørsel fra offentlig vei, må du søke om det
  • Kommunen behandler søknader om avkjørsel fra kommunal veg

Når må du søke

  • etablere ny avkjørsel
  • flytte eksisterende avkjørsel
  • endre eller utvide eksisterende avkjørsel (for eksempel ved flere boenheter)

Retningslinjer for avkjørsler

En avkjørsel fra kommunal veg skal bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt.

Enhver tilpasning til veg og fortau skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes.

Når det skal bygges nye avkjørsler stilles det krav til:

  • frisikt
  • svingeradius
  • lengdeprofil
  • krav til teknisk opparbeidelsen av avkjørselen

Les mer om retningslinjene for avkjørsler (PDF, 2 MB) 

Hvordan søker du

Du bruker elektronisk søknadsskjema

Søknad om avkjørsel fra kommunal vei

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00