Viktig melding

Byggegrense mot offentlig veg

Veglovens § 29 setter krav til byggegrenser fra veger. For kommunale veger er kommunen vegmyndighet og kan dispensere fra denne byggegrensen, dispensasjon forutsetter og at lovens intensjon oppfylles.

For kommunal veg og gang- og sykkelveger er byggegrensen 15 m målt fra vegens midtlinje. Langs fylkes- og europaveger er byggegrensen 50 m.

Der byggegrense mot offentlig veg ikke er angitt på reguleringsplanen gjelder den grensen som vegloven angir i § 29. Denne grensen må da oppfattes som en del av reguleringsplanen. Det er veglovens grense på vedtakstidspunktet for planen som må gjelde.

Ved behandling av dispensasjonssøknader blir disse vurdert i forhold til intensjonen for veglovens byggegrenser.

Byggegrensen skal blant annet ivareta følgende forhold:

  • Trafikksikkerhet herunder siktsoner.
  • Hensyn til effektiv drift og vedlikehold av veien.
  • Hensyn til bebyggelse med hensyn på støy og luftforurensning.
  • Eventuell fremtidig utvidelse av veien, for eksempel fortau.
  • Sikre nødvendig areal for annen teknisk infrastruktur (og vedlikehold av denne) som tilhører veien eller ligger i veiarealet, dette omfatter blant annet skilt, veilys, vann, avløp og elektrisitet.

Søknad må inneholde:

  • Søknad
  • Tegninger
  • Situasjonskart (M=1:500 eller bedre) med målsatte avstander til midten av veg og tomtegrense.

Det gjøres oppmerksom på at tillatelse til tiltak etter vegloven ikke automatisk gir kommunal tillatelse for tiltaket. Tiltaket kan være av slik art at tillatelse etter annet lovverk også kreves. Dette er søkers ansvar å undersøke.