Viktig melding

Leveringsvilkår drikkevann

Felles mål

Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler. 

I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være.

Kommunens forpliktelser

1. Levere drikkevann som næringsmiddel

Vannkvalitet

Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. 

Trykk

Ved en normal driftssituasjon bør vanntrykket ved tilknytningspunktet til kommunal ledning være mellom 2,5 og 8 bar (kp/cm2). (Trykk over 6 bar kan ødelegge husinstallasjoner, se Abonnentens forpliktelser). 

Leveringssikkerhet

Vi forsyner deg med tilstrekkelig mengde drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen. I slike tilfeller gjelder følgende:

 • Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare lengre enn 8 timer.
 • Ved uforutsette stopp i vannforsyningen, f.eks. ledningsbrudd, skal kommunen tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 8 timer.
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 8 timer etter at kommunen er blitt gjort oppmerksom på feilen, vil du få tilkjørt vann til husholdningsforbruk.
 • Ved gjentatte brudd på samme ledningsstrekning i løpet av det siste året skal kommunen vurdere å renovere ledningsstrekningen.
 • Ved ledningsbrudd eller ved behov for brannvann kan kommunen stenge vanntilførselen uten forvarsel.

2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

 • Alle planlagte stopp i leveransen eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning for deg skal varsles.  Dette kan være for eksempel ved reparasjoner eller ved spyling av ledningsnett.
 • Ved akutt forurensning som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende, skal kommunen varsle deg umiddelbart.
 • Vi informerer deg årlig, som regel gjennom lokalpresse, om endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura.  Innformasjon om vannkvalitet gis på oppfordring.
 • Nye abonnenter får tilsendt kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gjeldende prisliste, dette dokumentet og annen informasjon om kommunens vannforsyning.
 • Vi søker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til kommunen. 
 • Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig og senest innen 3 uker fra mottakstidspunktet.

3. Kontrollere og vedlikeholde vannmålere

 • Vannmålere skal kontrolleres og vedlikeholdes (evt. skiftes) etter fastsatt vedlikeholdsprogram der frekvensen avhenger av målertype, størrelse, forbruk m.m.

Abonnentens forpliktelser

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal:

 • Betale vanngebyrer i henhold til mottatt faktura.
 • Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser.  Dette innebærer blant annet at private stikkledninger legges frostfritt, da det ikke er tillatt med frosttapping jamfør lokal Forskrift for sanitæranlegg. 
 • Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt basert på vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning. Dersom det er fare for at trykket er større enn 6 bar må du sikre dine innvendige installasjoner ved bruk av reduksjonsventil.
 • Dersom du driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann er du selv ansvarlig for å få informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.
 • Vedlikeholde dine private anlegg i henhold tilkommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett t.o.m. anboringsklammeret på kommunens hovedledning).
 • Sikre at det ikke er noen form for sammenkobling mellom private brønner og kommunens ledningsnett, da dette kan føre urenset vann inn i kommunens ledningsnett.
 • Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • Kjenne til plassering av eventuell reduksjonsventil/sikkerhetsventil og utvendig stoppekran.
 • Tilrettelegge for at kommunen kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov. 
 • For deg med vannmåler: Foreta avlesning og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i Bestemmelser for bruk av vannmåler i Vestvågøy kommune.
 • Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

Andre tilbud knyttet til drikkevannet

 • Der vannledningsnettet er dimensjonert og utstyrt til dette kan vannet fra kommunalt ledningsnett benyttes til brannslukking og ved andre nødsituasjoner.
 • Du kan, under vanlige driftsforhold, benytte drikkevann til hagevanning.  I tørkeperioder, eller i andre perioder med kapasitetsproblem, kan kommunen imidlertid innføre restriksjoner mot hagevanning.  Du vil bli varslet minst 24 timer før innføringen.
 • Der kapasiteten tillater dette, og etter avtale med kommunen, kan du benytte drikkevann til eget sprinkleranlegg, landbruksvanning og andre former for vannuttak.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Årsgebyret fordeles på to terminer i året (april og oktober måned). Dersom ditt forbruk stipuleres etter areal betaler du lik sum to ganger i året. Dersom du har vannmåler betaler du forbruksgebyret først som et à konto beløp, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år. 

Både du som abonnent og kommunen kan kreve installering av vannmåler. Installasjon, drift og vedlikehold bekostes av abonnenten. 

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter Lov om renter ved forsinket betaling. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter Panteloven § 6-1. 

Klage og erstatning

Dersom du mener at det har oppstått mangel ved vannleveransen i forhold til det som er beskrevet foran eller i forhold til krav i Drikkevannsforskriften, kan du sende klage til kommunen.  Klagen bør sendes så raskt som mulig etter at mangelen er oppdaget.

Kommunen vil da sjekke forholdene så snart som mulig, noe avhengig av sakens karakter. Uansett vil du få tilbakemelding senest innen 3 uker.

Dersom kommunen bekrefter at det har oppstått en mangel, kan du iht. Kjøpsloven kreve å få den utbedret.  Du kan i tillegg ha krav på erstatning hvis du er blitt påført et økonomisk tap på grunn av feil eller avbrudd i vannleveransen. 

For å få avklart dine rettigheter vedrørende erstatning kan du kontakte ditt forsikringsselskap, kommunen eller det lokale Forbrukerkontoret.

Mest aktuelle lover og forskrifter 

 • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31. mai 1974)
 • Lov om skadeerstatning (av 13. juni 1969)
 • Kjøpsloven (av 13. mai 1988)
 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann, Drikkevannsforskriften (av 1. januar 1995)
 • Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer (av 10. januar 1995)
 • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune (kommunal forskrift)