Tomter til salgs

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. Eiendomsmegler har bistått kommunen i dette arbeidet og har fastsatt priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. 

Dersom du ønsker å kjøpe en kommunalt tomt som er lagt ut for salg må du sende inn bud på e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Bud under takst aksepteres ikke.

Bud og frister

I e-post til kommunen skal det anføres «ditt navn, mobilnummer, gnr/bnr på tomt som ønskes kjøpt, samt ditt bud». Budet ditt vil bli offentliggjort på Vestvågøy kommunes hjemmeside (kun beløp/ikke navn).

Frist for andre til å legge inn høyere bud vil bli satt til 10 dager. Dersom det kommer inn flere bud vil det bli en budrunde. Minste budøkning settes til kr 10 000,-.

Budgiverne vil bli kontaktet pr telefon av Vestvågøy kommune, og gitt mulighet for å høyne budet.
Nye bud skal også sendes pr. e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.

I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, kr 4.527,- og tinglysningsgebyr på kr 525,-.

Tomter

Tomter til salgs

Folkneset
Gnr/bnr/tomtnr Areal Pris m2 Sum
91/96 1 343 330 443 000
1 - SOLGT 1 055 330 348 000
2 (unntatt)*   310  
3 1 200 310 372 000
4 1 069 300 321 000
5 1 392 120 167 000
6 1 314 120 158 000
7 1 460 120 175 000
8 1 363 120 164 000
9 998 100 100 000
10 1 366 120 164 000

 

Merknad
*Tomt nr. 2 er midlertidig unntatt salg grunnet arealplanlegging for lekeplass og naust i området. Tomtene opplistet fra 1-10 er på dette tidspunkt ikke fradelt og står foreløpig uten egne gårds- og bruksnr. Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp. 

 

Klikk for stort bildeFolkneset tomt 91/96 og nr 1-4 Klikk for stort bildePlanlegging pågår rundt lekeplass og naust. Vil mulig berøre tomt 2. Klikk for stort bildeFolkneset tomt nr 6-10
Rishaugan/Tangstad
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
80/71 783 100 78 000
80/72 1 184 120 142 000
80/73 1 259 120 151 000
80/75 931 120 112 000
80/77 800 100 80 000
80/76 - SOLGT 1 012 120 121 000
80/79 998 120 120 000

​​
Merknad
Offentlig vann og avløp tilgjengelig. Det er ikke lagt stikk inn til tomt. Krever graving i veg. 

Klikk for stort bilde

Industriveien, Gravdal

På slutten av nittitallet ble Haugsmyra boligfelt opparbeidet med veg, vann og avløp. Området ble planlagt med tanke på variert bebyggelse med rekkehus, boligblokker og småhusbebyggelse. I område for småhusbebyggelse er det solgt og bebygd tre tomter. Det har vært begrenset etterspørsel etter disse, og en forklaring kan være tomtenes størrelse (ca 5-600 m2), felles garasjeanlegg, byggegrenser, og ikke fremført kommunaltekniske anlegg til tomtene. Hvis kommunen skal oppgradere tomteområdet, må det fremføres veg med asfalt frem til alle tomtene, samt at vann-, avløp- og overvannsledninger fremføres til et sentralt punkt i tomtefeltet.

Ett alternativ er at Vestvågøy kommune forskutterer opparbeidelse av infrastruktur, som refunderes gjennom salg av tomter. Det er ledig kapasitet på Buksnes skole, og det er ønskelig med økt bosetting i dette området. Det andre alternativet er å selge alle tomtene samlet til en aktør, som da kan omregulere/utvikle området etter eget ønske, herunder endre løsning med felles garasjeanlegg osv.

Vestvågøy kommune tenker det er mest hensiktsmessig å selge hele arealet, merket med rosa på bildet under, under ett.

Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
Hele arealet SOLGT 4 734 190 900 000

Klikk for stort bilde

Stamsund
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
52/512 - SOLGT 1 724 30 52 000
52/548 - SOLGT 1 029 50 51 000
52/549 - SOLGT 1 025 50 51 000
52/550 - SOLGT 1 151 50 58 000
52/506 1 031 30 31 000


Klikk for stort bilde

Vestersand
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
107/76 1 126 150 169 000
107/69 1 140 45 51 000
107/68 1 221 135 165 000
107/65 1 065 50 53 000
107/66 1 161 50 58 000
107/67 808 50 40 000

Merknad
Området har privat vannverk. Septik må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune.

Klikk for stort bilde

Sennesvik/Kvandal
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
59/50 971 200 194 000


Merknad
Tomta har privat vannforsyning. Uvisst ift. kapasitet og påkobling.
Septiktank må etableres i egenregi - tømmes av Vestvågøy kommune. 

Klikk for stort bilde

Storeidøya - industritomt
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
17/165 - SOLGT 1 598 450 719 000
17/151 3 007 400 1 203 000


 

Klikk for stort bildeIndustritomt Storeidøy - Gnr/bnr 17/165 Klikk for stort bildeIndustritomt Storeidøy - Gnr/bnr 17/151

 

Gravdal - industritomt
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
2/191 - SOLGT 2 555 80 204 000

Klikk for stort bilde

Mjåneset
Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
18/379 og 40/152 samlet 8 560 300 1 700 000

Se aktuelle parseller merket med blå farge i kart nedenfor.

Klikk for stort bilde Merknad
Oppgitt areal er anslagsvis, nøyaktig areal fastsettes ved oppmåling.

  • Gnr 18 bnr 379 (2,63 dekar) er del av en større parsell, og må fradeles før salg kan gjennomføres.
  • Gnr 40 bnr 152, omfatter 1,78 dekar + 4,14 dekar. Det fremstår som 2 tomter på kart, men er 1 tomt.

Det er samme salgsbetingelser knyttet til dette salget som ift øvrige tomter. Den eneste forskjellen er budfrist. Budfrist er satt til 1. juli 2019

Formannskapet fattet vedtak i sak 028/19 den 8.5.2019 at kommunale tomter i Mjåneset skal selges. Tomtene legges ut for salg på det åpne marked, og selges samlet til en aktør. 

Merk: Les gjennom underpapirer/saksutredning (se sak 028/19), som beskriver politiske føringer knyttet til fremtidig bruk av området, samt innsigelse veirett.

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver - Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030

Bud mottatt 

Stamsund
Gnr/bnr 52/106 SOLGT
Bud: 31.000 kr

Stamsund
Gnr/bnr 52/512 SOLGT
Bud: 52.000 kr

Storeidøya - industritomt
Gnr/bnr 17/165 SOLGT
Bud: 719.000 kr

Folkneset
Tomt nr. 1 SOLGT
Bud: 348.000 kr

Tomt nr. 9, Gnr/bnr 91/58
Bud: 100.000
Frist for motbud: 20. juli

Rishaugan/ Tangstad
Gnr/bnr 80/71
Bud: 78.000 kr
Frist for motbud: 10. juli

Rishaugan/Tangstad
Gnr/bnr 80/76 SOLGT
Bud: 121.000 kr

Industriveien, Gravdal
Samlet areal SOLGT
Bud: 900.000 kr

Stamsund
Gnr/bnr 52/548 SOLGT
Bud: 51.000 kr

Stamsund
Gnr/bnr 52/549 SOLGT
Bud: 51.000 kr

Stamsund
Gnr/bnr 52/550 SOLGT
Bud: 58.000

Gravdal - industritomt
Gnr/bnr 2/191 SOLGT
Bud: 204.000 kr