Viktig melding

Oppmåling av eiendom

Ønsker du å dele fra en tomt, et tilleggsareal, foreta en grensejustering eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.

Kommunen vurderer de reguleringsmessige forholdene og om kravene til formålet er oppfylt. Deretter blir det holdt oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring, jf. matrikkellova § 33.

Her kan du lese mer om deling av eiendom

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00