Viktig melding

Kommunekart

 • I kommunekartet finner du gårds- og bruksnummer, eiendomsgrenser, planer og annen informasjon om eiendommer i Vestvågøy kommune
 • Du bruker kommunekartet for å lage situasjonsplan til bruk i bygge- og delingssaker

Hva finner jeg i kommunekartet?

 • eiendomsinformasjon som gårds- og bruksnummer, adresser, eiendomsgrenser og tomtestørrelser
 • vedtatte reguleringsplaner, gjeldende arealdel av kommuneplanen og reguleringsplaner under arbeid
 • godkjente byggetiltak

Kommunekartet for Vestvågøy 

Du kan også laste ned Kommunekart som app til din mobil.

App Store  Google Play

Hvordan bruker jeg kommunekartet?

 • søk på gårds- og bruksnummer eller adresse i søkefeltet, eller gå til det aktuelle området i kartet
 • i “kartlag” kan du få opp eiendomsgrenser, godkjente byggetiltak, reguleringsplaner og kommuneplanen
 • i meny kan du måle og tegne i kart, finne tegnforklaring og skrive ut eller lagre kartutsnitt
 • på “bakgrunn” kan du velge mellom kart og flyfoto
Skjermdump av kommunekart som viser søkefelt, kartlag og meny - Klikk for stort bildeSkjermdump av kommunekart

Hvordan finner jeg eiendomsinformasjon?

 • velg “Kartlag”, huk av for "Eiendom" i meny til høyre og klikk på den aktuelle eiendommen for å finne gårds- og bruksnummer og tomtestørrelse
 • på “eiendomsinfo” vil du finner informasjon om bygningene på eiendommen din
 • eiendomsgrensene har ulike farger som vise hvor nøyaktige de er. Hva de ulike betyr finner du i tegnforklaring
 • på noen eiendommer vil du få opp eiendommen som en sirkel. Dette betyr at eiendomsgrensene ikke er sikker

Hvordan finner jeg gjeldende planer for eiendommen?

 • velg “kartlag”, huk av for "Kommuneplan 2019 - 2031" og "Reguleringsplan" i meny til høyre
 • Det aktuelle plankartet med farger vises. Trykk i kartet på eiendommen for å få opp arealformål under "Kommuneplankart"/"Reguleringsplan"
 • Klikk på "Planregister" for å se plandokumentene med bestemmelser
 • Under “arealformål” og “områdenavn” vil du også finne hvilket område i planen eiendommen din ligger under. Det er viktig å vite når du skal finne bestemmelsene for eiendommen din i planen

Hva er en situasjonsplan?

 • i byggesaker skal en situasjonsplan vise det planlagte bygget (tiltaket) med mål og avstander til andre bygninger og nabogrenser
 • i delesaker skal situasjonsplanen vise ønsket grense. Om du søker om boligtomt, tegner du også inn foreslått hus- og garasjeplassering, avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer

Hvordan lager jeg et situasjonsplan?

 • søk opp eller gå til den aktuelle eiendommen i kommunekartet
 • gå til “Meny” og “Tegn i kart”.  Her kan du tegne inn linjer, flater og punkter. Kryss av på lengde og areal, slik at du får mål på det du tegner inn. 
 • Legg også inn forklarende tekst på kartet ved å bruke funksjonen “tekst”
 • når du har tegnet inn det du skal gjøre velger du "Skriv ut". Da kommer det opp en boks i kartet der du velger målestokk 1:500 (evt. større ved behov). Kryss av i boksen “Vis rutenett i utskrift” og trykk på “Lag PDF”. Du får beskjed når situasjonskartet er ferdig og du laster det ned med inntegnet informasjon. 
Utsnitt av kommunekart med forklaringen på hvordan man kan tegne og måle i kart. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre karttjenester

Se eiendom

Se eiendom er en tjeneste fra Kartverket som gir informasjon om eiere, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet.

Du logger inn med ID-porten (BankID) for å se utskrift av grunnboken som viser eiere og hva som er tinglyst på eiendommen. Du kan også bestille kopi av tinglyste dokumenter på siden.

Se eiendom

Gårdskart

I gårdskart finner du informasjon om jordbruksareal, hva som er registrert av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 

Gårdskart

Naturbase

Miljødirektoratets naturbase deg kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv. Du kan også skreddersy ditt eget turkart.

Miljødirektoratets naturbase

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00