Viktig melding

Kommunekart

 • I kommunekartet finner du gårds- og bruksnummer, adresser, eiendomsgrenser og tomtestørrelse for eiendommer i Vestvågøy kommune
 • Du kan se hvilke planer eller regler som gjelder for eiendommer
 • Du bruker kommunekartet for å lage situasjonskart til bruk i bygge- og delingssaker

Kommunekart

I kommunekartet finner du eiendomsinformasjon som gårds- og bruksnummer, adresser, eiendomsgrenser og tomtestørrelser. 

Kommunekartet gir også informasjon om vedtatte reguleringsplaner, kommuneplanen sin arealdel, reguleringsplaner under arbeid og godkjente byggetiltak. 

Kommunekartet for Vestvågøy 

Du kan også laste ned Kommunekart som app til din mobil.

App Store  Google Play

Tips for bruk av Kommunekart

 • søk på gårds- og bruksnummer eller adresse i søkefeltet, eller gå til det aktuelle området i kartet
 • velg "Kartlag" til venstre for søkefeltet. På mobil må du velge kartlag før du søker opp eiendommen og deretter vindu som kommer nede på skjermen for mer informasjon på det valgte kartlaget. 
Utsnitt av kommunekart som viser feltene for "søk" og "kartlag". Bilde. - Klikk for stort bilde

 

 • I nettleseren får du opp en meny til venstre
 • Huk av for "Eiendom" og klikk på den aktuelle eiendommen for å finne eiendomsinformasjon
 • Huk av for "Kommuneplan 2019 - 2031" eller "Reguleringsplan" i meny til høyre
 • Det aktuelle plankartet vises. Trykk i kartet på aktuell eiendom for å få opp arealformål under "Kommuneplankart"/"Reguleringsplan"
 • Klikk på "Planregister" for å se plandokumentene med bestemmelser
 • I kartportalen kan du både tegne, måle avstand og areal. Valgene finnes under «meny» til venstre og «Tegn i kart» og "Mål i kart".
 • For å lage situasjonskart velger du "Skriv ut". Da kommer det opp en boks i kartet der du velger målestokk og deretter "Lag PDF".
 • På menyen "Tegnforklaring" finner du informasjon om hva de enkelte fargene i kartet betyr
Utsnitt av kommunekart med forklaringen på hvordan man kan tegne og måle i kart. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre karttjenester

Se eiendom

Se eiendom er en tjeneste fra Kartverket som gir informasjon om eiere, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet.

Du logger inn med ID-porten (BankID) for å se utskrift av grunnboken som viser eiere og hva som er tinglyst på eiendommen. Du kan også bestille kopi av tinglyste dokumenter på siden.

Se eiendom

Gårdskart

I gårdskart finner du informasjon om jordbruksareal, hva som er registrert av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 

Gårdskart

Naturbase

Miljødirektoratets naturbase deg kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv. Du kan også skreddersy ditt eget turkart.

Miljødirektoratets naturbase

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00