Viktig melding

Reguleringsplan Lekneskroken gnr 18 bnr 20

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Lekneskroken gnr 18 bnr 20.

PlanID: 1860 201706

ArkivID : 17/469

Utvalgsak i kommunestyret: 058/17

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bilforretning og kontor på gnr 18 bnr 20 i Leknes sentrum og ivareta omkringliggende samferdselsarealer. Planforslaget vil rydde i adkomstforhold Idrettsgaten/Lekneskroken og øke trafikksikkerheten.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.