Viktig melding

Reguleringsendring Lekneskroken planID: 1860 200709 - kunngjøring av vedtatt plan

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.09.16 egengodkjent følgende reguleringsplan:

Reguleringsplan Lekneskroken, endring av plan                         KS-sak 069/16

PlanID: 1860 200709                         

ArkivID 16/47

Planforslaget legger til rette for økt byggehøyde på eiendom gnr 18 bnr 810 i Leknes sentrum.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:          

Vestvågøy kommmune

P.b. 203

8376 LEKNES

postmottak@vestvagoy.kommune.no

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Lekneskroken plankart 310807 (PDF, 708 kB)

Planbeskrivelse 270416 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser Lekneskroken 280416 - planendring (PDF, 56 kB)

Reguleringsendring Lekneskroken - kunngjøring til hjemmesiden (DOC, 27 kB)

Terrengmodell - utvidet undersøkelse (PDF, 6 MB)

V1 Terrengmodell sol 24-7_1730_A2 (PDF, 2 MB)

V2 Terrengmodell sol 27-8_1630_A2.pdf (PDF, 2 MB)

Vedtak Endring reg.plan Lekneskroken (PDF, 933 kB)