Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring Ytre Stamsund - havn

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 27.11.2018 egengodkjent endring av reguleringsplan Ytre Stamsund.

PlanID: 1860 201806

ArkivID: 17/1691

Utvalgssak i kommunestyre: 076/18

Formålet med planendringen er å legge til rette for at Kystverket kan realisere bygging av ny molo for nødvendig skjerming av havnebassenget tilknyttet statlig fiskerihavn. Revidert planforslag legger opp for en videreføring av gjeldende arealformål for den sørlige delen av Tankholmen og åpner i tillegg for bruk av tanken til fritidsformål. I sammenheng med nevnte planendring er hele reguleringsplankartet for Ytre Stamsund oppdatert med formålskoder etter ny planlov (2008), uten at det er foretatt ytterligere endringer i planen.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.